Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"- Варна на основание чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

АД „Доцент"


1.      област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина по специалност „Съдова хирургия" – един /0,50 щатна длъжност/ за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Сърдечно-съдова хирургия и ангиология" и Клиника по съдова хирургия към УМБАЛ „Света Марина"- ЕАД, гр. Варна;

2.      област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина по специалност Кожни и венерически болести" – един /0,50 щатна длъжност/ за нуждите на  Факултет „Медицина", Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология", УС по дерматовенерология и Отделение по кожни и венерически болести към УМБАЛ „Света Марина"- ЕАД, гр. Варна

3.      област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Вътрешни болести"един /0,50 щатна длъжност/ за нуждите Факултет „Медицина", Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести" и Клиника „Вътрешни болести" при УМБАЛ „Света Марина"- ЕАД, гр. Варна;

4.      област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Кардиология"един /0,50 щатна длъжност/ за нуждите Факултет „Медицина", Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести" и Клиника „Вътрешни болести" при УМБАЛ „Света Марина"- ЕАД, гр.Варна

5.      област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4.Обществено здраве по специалност „Управление на здравните грижи"един за нуждите Факултет „Обществено здравеопазване", Катедра „Здравни грижи", УС „Медицинска сестра". Допълнително изискване: кандидатите да притежават професионална квалификация по специалност „Медицинска сестра";

6.      област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве по специалност „Медицина на бедствените ситуации". Допълнителни изисквания: кандидатите да притежават ОНС „Доктор" по специалност „Медицина на бедствените ситуации" в професионално направление 7.4. Обществено здраве; не се прилага изискването по чл.125, ал.1, т.6 от Правилника за развитието на академичния състав на МУ-Варна; минимален преподавателски стаж четири години един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина".

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в „Държавен вестник". За справки и документи – в Медицински университет – Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, отдел „Кариерно развитие", ет.3, стая 320, тел. 052/677-055 и 052/677-156.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.43/ 31.05.2019 г.

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 

„ДОЦЕНТ"

 1. Заявление  до Ректора за допускане до участие в конкурса.
 2. Творческа автобиография с подпис на кандидата.
 3. Заверено за вярност копие на диплома за ОКС „магистър" с приложението към нея.
 4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита ОНС „доктор".
 5. Заверено за вярност копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването (ако такава е регламентирана в Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването) – ако има такъв.
 6. Удостоверение за стаж по съответната специалност.
 7. Удостоверение за преподавателски стаж.
 8. Справка за учебна натовареност.
 9. Медицинско свидетелство.
 10. Свидетелство за съдимост.
 11. Попълнена електронна справка, доказваща изпълнение на минималните изисквания за заемане на акад. длъжност „доцент" с хартиен и електронен вариант на приложените доказателства.
 12. Справка за оригиналните научни приноси.
 13. Публикуван монографичен/ хабилитационен труд (4 екземпляра) или равностойни на монографичния труд публикации.
 14. Резюмета на монографичния/ хабилитационния труд на български и английски език, всяко в обем не по-малко от 10 стандартни машинописни страници.
 15. Резюме на научните трудове на български език и на английски език.
 16. Списък с пълнотекстови публикации в научни списания с ISSN и сборници с ISBN с приложени копия извън тези, участващи в доказателствения материал за покриване на минималните изисквания.
 17. Списък с участия в национални и международни научни прояви.
 18. Справка за цитирания /издава се от Библиотеката на МУ-Варна/;
 19. Справка за публикации в реферирани издания и импакт фактор /издава се от Библиотеката на МУ-Варна/;
 20. Декларация за достоверност на представените документи.
 21. Други.


 Забележка: Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност, които следва да се опишат последователно към списъка по горе. Например: копие на дипломата за придобита НС „Доктор на науките", справка за импакт фактор, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО, изобретения, рационализации, патенти и др.


Ако не се прилагат допълнителни документи, текстът се изтрива!

 _____________________________________________________________________________

Всички необходими за участие в конкурса документи се представят в 1 екземпляр на хартиен носител – оригинал, и 8 екземпляра на електронен носител (флаш памет).

Номерацията на хартиеният и електронен вариант трябва да съвпада!

Представените доказателства не трябва да се повтарят с представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор" и научната степен „доктор на науките", както и за заемане на предходна академична длъжност.

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул.Марин Дринов", 55, ет. 3, стая 320, тел: 052/677-055; 052/677 156