Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент"

За Факултет „Медицина"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, по специалност „педиатрия" – едно място  /0.5 щатна длъжност/ за нуждите на катедра „Педиатрия" и /0.5 щатна длъжност/ за Клиника по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна. Изисквания към кандидатите: ОКС „Магистър" по специалност "Медицина";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „акушерство и гинекология" – едно място /0.5 щатна длъжност/ за нуждите на катедра „Акушерство и гинекология" и /0.5 щатна длъжност/ за  Неонатологично отделение към СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов" ЕООД-Варна. Изисквания към кандидатите: ОКС „Магистър" по специалност "Медицина";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, по специалност „кардиология" – едно място /0.5 щатна длъжност/ за нуждите на Първа катедра по вътрешни болести, учебен сектор по кардиология и /0.5 щатна длъжност/ за Втора клиника по кардиология - инвазивна към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „вътрешни болести" – две места /2 по 0.5 щатна длъжност/ за нуждите на катедра „Пропедевтика на вътрешните болести" и /2 по 0.5 щатна длъжност/ за Клиника по вътрешни болести към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна. Изисквания към кандидатите: ОКС „Магистър" по специалност "Медицина";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, по специалност „хирургия" – две места /2 по 0.5 щатна длъжност/ за нуждите на Катедра по хирургични болести, учебен сектор по коремна хирургия  и /2 по 0.5 щатна длъжност/ за Втора клиника по хирургия,  към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна. Изисквания към кандидатите: ОКС „Магистър" по специалност "Медицина";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „нервни болести" – три места /3 по 0.5 щатна длъжност/ за нуждите на катедра „Нервни болести и невронауки" и  /3 по 0.5 щатна длъжност/ за Първа клиника по нервни болести към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна. Изисквания към кандидатите: ОКС „Магистър" по специалност "Медицина";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „нервни болести" – едно място, /0.5 щатна длъжност/ за нуждите на катедра „Нервни болести и невронауки" и /0.5 щатна длъжност/ за Втора клиника по нервни болести, Отделение за интензивно лечение на неврологичните болести към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна. Изисквания към кандидатите: ОКС „Магистър" по специалност "Медицина";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „психиатрия" – едно място /0.5 щатна длъжност/ за нуждите на катедра „Психиатрия и медицинска психология" и /0.5 щатна длъжност/ за Първа психиатрична клиника към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна. Изисквания към кандидатите: ОКС „Магистър" по специалност "Медицина";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „психиатрия" – две места /2 по 0.5 щатна длъжност/ за нуждите на катедра „Психиатрия и медицинска психология" и /2 по 0.5 щатна длъжност/ за Втора психиатрична клиника към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна. Изисквания към кандидатите: ОКС „Магистър" по специалност "Медицина";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „обща медицина" – едно място /0.50 щатна длъжност/ за нуждите на катедра „Обща медицина и клинична лаборатория", учебен сектор по обща медицина" и /0.5 щатна длъжност/ за Клиника по физикална и рехабилитационна медицина към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;. Изисквания към кандидатите: ОКС „Магистър" по специалност "Медицина".

За Факултет „Дентална медицина"

 •  в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2 Дентална медицина, по специалност „пародонтология" – едно място за нуждите на Катедра по пародонтология и дентална имплантология;
 •  в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, по специалност „протетична дентална медицина" – едно място за нуждите на Катедра „Клиника на протетичната дентална медицина".

За Факултет „Фармация"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация по специалност „социална фармация" – едно място за нуждите на Катедра „Организация и икономика на фармацията". Изисквания към кандидатите: ОКС "Магистър" по специалност "Фармация". Предимство-опит в сферата на икономиката и информационните технологии.
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация по специалност „фармацевтична химия" – едно място /0,5 щатна длъжност/ за нуждите на Катедра „Фармацевтична химия". Изисквания към кандидатите: ОКС "Магистър" по специалност "Фармация".

За Факултет „Обществено здравеопазване"

 • в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление  3.7 Администрация и управление по специалност „технологичен маркетинг" – едно място за нуждите на Катедра „Медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването". Изисквания към кандидатите: образование висше - ОКС "бакалавър" по специалност "международни икономически отношения", ОКС "магистър" по специалност "Международен бизнес" и професионална квалификация "Бизнес комуникации и връзки с обществеността".

  Изпитът за заемане на академична длъжност „асистент" включва: изпит по обявената специалност и изпит за установяване на ниво В1 на владеене на чужд език /английски/.
   
  Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „асистент":
1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
2. Автобиография с подпис на кандидата;
3. Заверено за вярност от кандидата копие на диплома за ОКС „Магистър" по специалност, съответстваща на обявения конкурс с приложението към нея;
3.1. допуска се кандидатстване с академична справка (оригинал или нотариално заверено копие) за завършили обучението си студенти, на които все още не е издадена диплома;
 3.2. допуска се завършили обучението си студенти в МУ-Варна, които са  положили успешно държавни изпити да кандидатстват с уверение издадено от МУ- Варна с приложена справка за положените изпити и оценките от тях;
4.  Заверено за вярност от кандидата копие на документ за призната специалност (ако има такъв);
5.  Заверено за вярност от кандидата копие на диплома за придобита ОНС "Доктор" (ако има такава);
6.  Копие от заповед за отчисляване с право на защита (ако има такава);
7.  Документ за владеене на чужд език (ако има такъв);
8.  Документ за трудов стаж (ако има такъв);
9. Медицинско свидетелство;
10. Свидетелство за съдимост;
11. Декларация за достоверност на представените документи;
12. Други документи и/или информация по преценка на кандидата.


Срокът за подаване на документи е един месец от датата на публикуване на обявата. 


За справки и документи – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, отдел „Човешки ресурси", ет.4, стая 416, тел. 052/677-135, 052/677-034, 052/677-133, 052/677-138 и 052/677-136.

Обявата  е публикувaна в регионалното издание на вестник „Труд", бр.235/06.10.2020 г.