Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент", както следва:

 

За Факултет „Медицина"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „фармакология" – едно място за нуждите на Катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „микробиология" – едно място за нуждите на Катедра „Микробиология и вирусология" и Лаборатория по микробиология към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „педиатрия" – едно място за нуждите на Катедра „Педиатрия" и Клиника по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „медицинска генетика" – едно място за нуждите на Катедра по медицинска генетика и Лаборатория по медицинска генетика към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „нефрология" – две места за нуждите на Втора катедра по вътрешни болести, УС „Нефрология, хемодиализа и токсикология" и Клиника по нефрология и диализа към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „урология" – едно място за нуждите на катедра „Хирургични болести", УС по урология и Клиника по урология към МБАЛ „Св.Анна" АД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „образна диагностика" – едно място за нуждите на Катедра „Образна диагностика и лъчелечение" и Клиника образна диагностика към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „клинична лаборатория" – едно място за нуждите на Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория", УС „Клинична лаборатория" и Клинична лаборатория към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;

За Факултет „Дентална медицина"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност „пародонтология" – две места за нуждите на  Катедра „Пародонтология и дентална имплантология".

За Факултет „Фармация"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, по специалност „фармакогнозия" – едно място за нуждите на  Катедра „Биология", УС „Фармакогнозия и фармацевтична ботаника";

За Факултет „Обществено здравеопазване"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „професионални болести" – едно място за нуждите на  Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания", УС „Професионални болести" и Втора клиника по нервни болести към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „хигиена (вкл.трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) – три места по 0,5 щатна длъжност за нуждите на  Катедра „Хигиена и епидемиология";

 

Конкурсният изпит за заемане на академична длъжност „асистент" включва изпит по обявената специалност и установяване на ниво В1 на владеене на чужд език, необходим за преподаване на съответната специалност /английски/.


Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „асистент":

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурс;
 2. Автобиография с подпис на кандидата;
 3. Заверено за вярност от кандидата копие на диплома за ОКС „Магистър" по специалност, съответстваща на обявения конкурс с приложението към нея.

3.1. допуска се кандидатстване с академична справка (оригинал или нотариално заверено копие) за завършили обучението си студенти, на които все още не е издадена диплома;

3.2. допуска се завършили обучението си студенти в МУ-Варна, които са  положили успешно държавни изпити да кандидатстват с уверение издадено от МУ- Варна с приложена справка за положените изпити и оценките от тях;

4.  Заверено за вярност от кандидата копие на документ за призната специалност (ако има такъв);

5.  Заверено за вярност от кандидата копие на диплома за придобита ОНС "Доктор" (ако има такава);

6.  Копие от заповед за отчисляване с право на защита (ако има такава);

7.  Документ за владеене на чужд език (ако има такъв);

8.  Документ за трудов стаж (ако има такъв);

9.  Медицинско свидетелство;

10. Свидетелство за съдимост;

11. Декларация за достоверност на представените документи;

12. Други документи и/или информация по преценка на кандидата.


Срокът за подаване на документи е два месеца от датата на публикуване на обявата в Държавен вестник.        

За справки и документи – в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, отдел „Човешки ресурси", ет.4, стая 416, тел. 052/677-135, 052/677-133, 052/677-034 и 052/677-136.


Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 108/29.12.2018 г.