Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност
„Избери професия, която обичаш и
няма да ти се налага да работиш
дори и ден в живота си" 

Конфуций

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


              Кариерното консултиране в сферата на висшето образование има за цел да подпомогне ефективно студентите при техния професионален път и кариерно развитие. Една от задачите на екипа на Центъра за кариерно развитие е да формира в младите хора положително личностно отношение към труда, за да изграждат в себе си професионално самочувствие и удовлетвореност от упражняваната професия.  
            Центърът за кариерно развитие (ЦКР) в МУ-Варна е създаден с решение на Ректорски съвет протокол №102/ 06.11.2006 г., като обслужващо звено в структурата на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" гр. Варна.
            Мисията му е да подпомага ефективното взаимодействие между академичната общност, обучаващите се в МУ-Варна и бизнеса. Приоритетна цел на ЦКР е изграждане на адаптивни, аналитични и добре мотивирани млади хора, които да се развиват като личности и да отговарят на нуждите на пазара на труда. Освен ролята, която центъра има в професионалното ориентиране и подготовка на студентите, важна е функцията му в партнирането с работодателите чрез подпомагане в подбора на студенти за стажантски позиции и работни места. Намирането на стаж и работа е разумен компромис между това, което студентите искат и могат от една страна, и това, което работодателите търсят и предлагат от друга.
             Екипът на ЦКР на МУ- Варна работи в посока на адекватна реализация на завършващите студенти и мотивация за практикуване на професията в България, за да могат младите хора, формиращи в себе си ценности и нагласи за непрекъснато кариерно развитие да изживеят живота си интересно, пълноценно и удовлетворени от собствените си постижения.