Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент”

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент", както следва:

 

За Факултет „Медицина"

 

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „анатомия, хистология и цитология" – две места за нуждите на Катедра „Анатомия и клетъчна биология";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „патофизиология" – едно място за нуждите на Катедра „Физиология и патофизиология", УС по патофизиология;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „фармакология" – едно място за нуждите на Катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „гастроентереология" – едно място за нуждите на Втора катедра по вътрешни болести, УС по гастроенетереология, хепатология и хранене и Клиника по гастроентереология към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „урология" – две места за нуждите на катедра „Хирургични болсети", УС по урология и Клиника по урология към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „хирургия" – едно място за нуждите на Катедра „Хирургични болсети", УС по коремна хирургия и Втора клиника по хирургия към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „кардиохирургия" – едно място за нуждите на Катедра „Сърдечно-съдова хирургия и ангиология" и Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „кардиология" – едно място за нуждите на Катедра „Сърдечно-съдова хирургия и ангиология" и Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „психиатрия" – едно място за нуждите на Катедра „Психиатрия и медицинска психология" и Втора психиатрична клиника към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „психиатрия" – едно място за нуждите на Катедра „Психиатрия и медицинска психология" и Четвърта клиника по детско-юношеска психиатрия към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „нервни болести" – едно място за нуждите на Катедра „Нервни болести и невронауки" и Първа клиника по нервни болести към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 •  в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „нервни болести" – едно място за нуждите на Катедра „Нервни болести и невронауки" и Втора клиника по нервни болести към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „педиатрия" – четири места за нуждите на Катедра „Педиатрия" и Първа детска клиника към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „педиатрия" – едно място за нуждите на Катедра „Педиатрия" и Втора детска клиника към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „педиатрия" – три места за нуждите на Катедра „Педиатрия" и Клиника по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „образна диагностика" – едно място за нуждите на Катедра „Образна диагностика и лъчелечение" и Клиника образна диагностика към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;

  За Факултет „Дентална медицина"
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност „протетична дентална медицина (дентално материалознание)" – едно място за нуждите на Катедра „Дентално материалознание и пропедевтика на протетичната дентална медицина";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност „протетична дентална медицина" – две места за нуждите на Катедра „Дентално материалознание и пропедевтика на протетичната дентална медицина", УС по пропедевтика на протетичната дентална медицина;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност „протетична дентална медицина" – две места за нуждите на Катедра „Клиника на протетична дентална медицина";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност „консервативно зъболечение" – две места за нуждите на Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност „орална хирургия" – две места за нуждите на Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност „детска дентална медицина" – две места за нуждите на Катедра „Детска дентална медицина";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност „ортодонтия" – едно място за нуждите на Катедра „Ортодонтия";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност „дентална образна диагностика" – две места за нуждите на Катедра „Пародонтология и дентална имплантология";


За Факултет „Обществено здравеопазване"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „професионални болести" – едно място за нуждите на  Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания", УС  по професионални болести и Клиника по нервни болести към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, по специалност „медицина на бедствените ситуации (морски инциденти)" – едно място за нуждите на  Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина";
 • в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, по специалност „организация и управление в здравеопазването (управление на човешките ресурси и организационно поведение)" – едно място за нуждите на Катедра „Икономика и управление на здравеопазването", УС по  здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика. Допълнителни изисквания към кандидатите: да имат квалификация по управление на човешките ресурси, психология и социология;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" – едно място за нуждите на Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването";

  За Филиал Велико Търново
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4.Обществено здраве (Управление на здравните грижи), по специалност „медицинска сестра" – едно място за нуждите на Катедра „Здравни грижи", Филиал Велико Търново;

  За Филиал Шумен
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4.Обществено здраве (Управление на здравни грижи), по специалност „акушерка" – едно място за нуждите на Катедра „Здравни грижи", Филиал Шумен;

  По чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда
               За Факултет „Медицина"
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „ендокринология и болести на обмяната" – едно място  по чл.68, ал.1, т.3 от КТ за нуждите на Втора катедра по вътрешни болести, УС по ендокринология и болести на обмяната и Клиника по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;

  За Факултет „Дентална медицина"
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност „консервативно зъболечение" – едно място по чл.68, ал.1, т.3 от КТ за нуждите на Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност „ортодонтия" – едно място по чл.68, ал.1, т.3 от КТ за нуждите на Катедра „Ортодонтия";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност „пародонтология" – едно място по чл.68, ал.1, т.3 от КТ за нуждите на Катедра „Пародонтология и дентална имплантология";


Конкурсните изпити за заемане на академичната длъжност „асистент" за Факултет „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация" и „Обществено здравеопазване" ще се проведат на два етапа: по съответната специалност и установяване на ниво на владеене на чужд език /английски/.

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „асистент":

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурс;
 2. Заявление за участие в конкурс асистент по чл.68 ал.1т.3 от КТ
 3. Автобиография с подпис на кандидата;
 4. Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея. За завършили обучението си студенти, на които все още не е издадена диплома се допуска кандидатстване с академична справка (оригинал или нотариално заверено копие);
 5. Документ за придобита степен на висше образование по специалност „акушерка"/"медицинска сестра" – за специалностите „медицинска сестра" и „акушерка"
 6. Нотариално заверено копие на документ за призната специалност (ако има такъв);
 7. Нотариално заверено копие на диплома за ОНС „доктор" (ако има такава);
 8. Копие от заповед за отчисляване с право на защита (ако има такава);
 9. Документ за владеене на чужд език (ако има такъв);
 10. Документ за трудов стаж (ако има такъв);
 11. Медицинско свидетелство;
 12. Свидетелство за съдимост;
 13. Декларация за достоверност на представените документи;
 14. Други документи по преценка на кандидата.

 

Срокът за подаване на документи е един месец от датата на публикуване на обявата.  

 

  За справки и документи – в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, Отдел „Човешки ресурси", ет.4, стая 416, тел. 052/677-135, 052/677-133, 052/677-034 и 052/677-136.

Обявата  е публикувна в регионалното издание на вестник „Труд", бр.200/01.08.2018 г.