Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"- Варна на основание чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

 

АД  „Доцент"

1. в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Хирургия" 0,5 щатна длъжност за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Обща и оперативна хирургия";

2. в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Физикална и рехабилитационна медицина"0,5 щатна длъжност за нуждите на факултет „Обществено здравеопазване", Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания", УС „Морелечение, физиотерапия и рехабилитация" и Клиника „Физикална и рехабилитационна медицина" към УМБАЛ „Св. Марина";

АД „Главен асистент"

1. в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Фармакология" един за  нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия";

2. в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Пневмология и фтизиатрия" 0,5 щатна длъжност за  нуждите на Факултет „Медицина", Първа катедра по вътрешни болести, УС по белодробни болести и алергология и  Клиника по пневмология и фтизиатрия към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД- Варна;

3. в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Кардиология" 0,5 щатна длъжност за  нуждите на Факултет „Медицина", Първа катедра по вътрешни болести, УС по кардиология и  Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД- Варна;

4. в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Очни болести" 0,5 щатна длъжност за  нуждите Факултет „Медицина", Катедра „Очни болести и зрителни науки";

5. в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Вирусология"0,5 щатна длъжност за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Микробиология и вирусология" и  Лаборатория по вирусология към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД- Варна;

6. в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Хирургия" – 0,5 щатна длъжност за  нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Хирургически болести", УС „Коремна хирургия" и Втора клиника по хирургия УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД- Варна; 

7. в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по специалност „Медицинска биология"един за нуждите на Факултет „Фармация", Катедра „Биология";

8. в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Медицина на бедствените ситуации" – един за  нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина" ;

9.  в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по специалност „Физиология на животните и човека"един за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Физиология и патофизиология", УС по патофизиология;

10. в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Хематология" - 0,5 щатна длъжност за нуждите на Факултет „Медицина", Втора катедра по вътрешни болести и Клиника по „Клинична хематология" към МБАЛ „Св. Марина"- Варна.

 

Срокът за подаване на документи е два месеца от датата на публикуване на обявата в Държавен вестник.

За справки и документи – Медицински университет – Варна, ул. Марин Дринов" № 55, Отдел „Кариерно развитие", ет.3, стая 318 и 319, тел. 052/677-055 и 052/677-084.

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.12/ 08.02.2019 г.

 

 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 

„ДОЦЕНТ"


 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
 2. Творческа автобиография с подпис на кандидата;
 3. Заверено за вярност копие на диплома за ОКС „магистър" с приложението към нея;
 4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита ОНС „доктор";
 5. Заверено за вярност копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването (ако такава е регламентирана в Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването) – ако има такъв;
 6. Удостоверение за стаж по съответната специалност;
 7. Удостоверение за преподавателски стаж;
 8. Справка за учебна натовареност, не по-малко от 100 часа средно годишно за период не по-малък от пет години;
 9. Медицинско свидетелство;
 10. Свидетелство за съдимост;
 11. Попълнена електронна справка, доказваща изпълнение на минималните изисквания за заемане на акад. длъжност „доцент" с хартиен и електронен вариант на приложените доказателства;
 12. Справка за оригиналните научни приноси;
 13. Публикуван монографичен/ хабилитационен труд (4 екземпляра) или равностойни на монографичния труд публикации;
 14. Резюмета на монографичния/ хабилитационния труд на български и английски език, всяко в обем не по-малко от 10 стандартни машинописни страници (на електронен носител – флаш памет);
 15. Резюме на научните трудове на български език и на английски език;
 16. Списък с пълнотекстови публикации в научни списания с ISSN и сборници с ISBN с приложени копия извън тези, участващи в доказателствения материал за покриване на минималните изисквания;
 17. Списък с участия в национални и международни научни прояви;
 18. Справка за цитирания;
 19. Декларация за достоверност на представените документи;


 
Забележка: Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност, които следва да се опишат последователно към списъка по горе.

Например: копие на дипломата за придобита НС „Доктор на науките", справка за импакт фактор, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО, изобретения, рационализации, патенти и др.

            Ако не се прилагат допълнителни документи, текстът се изтрива! 

_____________________________________________________________________

Всички необходими за участие в конкурса документи се представят в 1 екземпляр на хартиен носител – оригинал, и 8 екземпляра на електронен носител (флаш памет).

Представените доказателства не трябва да се повтарят с представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор" и научната степен „доктор на науките".

 

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул.Марин Дринов", 55, ет. 3, стая 318 и 319 тел: 052/677-055; 052/677 084

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

 „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
 2. Творческа автобиография с подпис на кандидата;
 3. Заверено за вярност копие на диплома за ОКС „магистър" с приложението към нея;
 4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита ОНС „доктор";
 5. Заверено за вярност копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването (ако такава е регламентирана в Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването) – ако има такъв;
 6. Попълнена електронна справка, доказваща изпълнение на минималните изисквания за заемане на акад. длъжност „главен асистент" с хартиен и електронен вариант на приложените доказателства;
 7. Удостоверение за стаж по специалността;
 8. Удостоверение за преподавателски стаж;
 9. Медицинско свидетелство;
 10. Свидетелство за съдимост;
 11. Документ за владеене на чужд език – ниво В2, или аналогичен документ, издаден от Департамент „Чуждоезиково обучение, комуникации и спорт" на МУ-Варна;
 12. Декларация за достоверност на представените документи;
 13. Други документи, свързани с научно-изследователската и преподавателска дейност.


  ____________________________________________________________

  Документите се представят в един екземпляр на хартиен носител- оригинал и шест екземпляра на електронен носител (флаш памет).

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул.Марин Дринов", 55, ет. 3, стая 318 и 319 тел: 052/677-055; 052/677 084