Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурс за заемане на длъжност „преподавател"

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурс за заемане на длъжност „преподавател", както следва:

 

За Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт

  • в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, по специалност „теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка" – едно място за нуждите на Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, УС „Физическо възпитание и спорт". Допълнително изискване към кандидатите: да владеят английски език и състезателен опит по спорта „волейбол";
  • в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, по специалност „английски език" – едно място за нуждите на Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, Катедра „Западни и класически езици".


Конкурсните изпити за заемане на длъжност „преподавател" за Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт ще се проведат на два етапа: по съответната специалност и установяване на ниво на владеене на чужд език /английски/.

 

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на длъжност „преподавател":

 Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурс;

  1. Автобиография с подпис на кандидата;
  2. Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея. За завършили обучението си студенти, на които все още не е издадена диплома се допуска кандидатстване с академична справка (оригинал или нотариално заверено копие.
  3. Документ за владеене на чужд език;
  4. Документ за трудов стаж (ако има такъв);
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетелство за съдимост;
  7. Декларация за достоверност на представените документи;
  8. Други документи по преценка на кандидата.

 

Срокът за подаване на документи е един месец от датата на публикуване на обявата.           

 

     За справки и документи – в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, Отдел „Човешки ресурси", ет.4, стая 416, тел. 052/677-135, 052/677-133, 052/677-034 и 052/677-136.

 

Обявата  е публикувна в регионалното издание на вестник „Труд", бр.202/03.08.2018 г.