Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурс за длъжността „Преподавател, висше училище ", по специалност „Зъботехник"

На основание чл.91 от Кодекса на труда Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"- Варна, обявява конкурс за длъжността „Преподавател, висше училище ", по специалност Зъботехник" един за нуждите на Медицински колеж, УС „Зъботехник".

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър" по специалността „Управление на здравните грижи" с професионална квалификация „Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика";
 2. Придобита степен на висше образование по специалността "Зъботехник";
 3. Трудов стаж по специалността  минимум 3 година;
 4. Преподавателският стаж е предимство;

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора на Медицински университет-Варна, за допускане до конкурс / по образец/;
 2. Автобиография, европейски формат;
 3. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование ОКС „бакалавър" или „магистър" по специалността „Управление на здравните грижи" с приложението към нея;
 4. Нотариално заверено копие на диплома за завършено образование по специалност „Зъботехник" с приложението към нея;
 5. Документ за трудов стаж по специалността /или копие на трудова книжка/;
 6. Документ за преподавателски стаж /ако има такъв/;
 7. Медицинско свидетелство за работа;
 8. Свидетелство за съдимост;
 9. Декларация за достоверност на представените документи.

 

Конкурсът ще бъде проведен на два етапа: писмен изпит и интервю.

Срокът за подаване на документи е един месец от датата на публикуване на обявата.

За справка и документи:

Медицински университет- Варна, ул. „Марин Дринов", № 55, стая 416, отдел „Човешки ресурси", тел.: 052/677-034.

                       

Обявата  е публикувна в регионалното издание на вестник „Труд", бр.200/01.08.2018 г.