Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурси за заемане на длъжност „преподавател", както следва:

 За Медицински колеж

 • Преподавател (по практика) в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по специалност „управление на здравните грижи" – едно място /0,5 щатна длъжност/ за нуждите на учебен сектор „Рентгенов лаборант". Изискване към кандидатите: ОКС "Магистър" по специалност "Управление на здравните грижи", професионално направление 7.4 Обществено здраве и придобита специалност от регулирана професия "Рентгенов лаборант", трудов стаж като рентгенов лаборант минимум 5 години.

 За Филиал Велико Търново

 • Преподавател (по спорт) в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт – едно място за нуждите на Катедра „Здравни грижи", Филиал Велико Търново. Изисквания към кандидатите: ОКС „магистър" по „Спорт за високи спортни постижения - треньор баскетбол" и педагогическа правоспособност.

         Конкурсният изпит за заемане на длъжността „преподавател" е писмен и устен.

 

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на длъжност „преподавател":

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
 2. Автобиография с подпис на кандидата;
 3. Заверено за вярност копие на диплома за висше образование с приложението към нея;
 4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита специалност от регулирана професия „Рентгенов лаборант" (за Медицински колеж);
 5. Документ удостоверяващ стаж по специалността (ако има такъв);
 6. Медицинско свидетелство;
 7. Свидетелство за съдимост;
 8. Други документи и/или информация по преценка на кандидата;
 9. Декларация за достоверност на представените документи.

 

Срокът за подаване на документи е един месец от датата на публикуване на обявата.           

 За справки и документи – Медицински университет- Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, Отдел „Човешки ресурси", ет.4, стая 416, тел. 052/677-034, 052/677-135 и 052/677-136.

 

 Обявата  е публикувaна в регионалното издание на вестник „24 часа", бр.191/28.07.2020 г.