Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. д-р Златислав Стоянов Димитров д.м.н.


Катедра: Катедра по физиология и патофизиология
УС:
Е-поща: zsd@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 069

 

Биография

Роден на 30.05.1959 г. в гр. Варна. Завършил медицина във ВМИ–Варна през 1985 г. От 1987 до 2003 г. последователно е асистент, ст. асистент и гл. асистент в Катедрата и УНС по физиология. От 2003 г. е доцент в УНС по физиология. Придобита специалност по физиология през 1991 г. През 2000 г. защитава дисертационен труд на тема "Функционална мозъчна асиметрия: ръкост и пол". През 2013 г. след защита на дисертационен труд на тема „Мозъчна асиметрия и леворъкост: теории за произхода и свързани психофизиологични феномени" придобива научната степен „доктор на науките".

Публикации

Автор и съавтор в 2 монографии, 1 компендиум, 1 практическо ръководство, и над 80 публикации и научни съобщения. Публикувал е в “International Journal of Psychophysiology”, “International Journal of Neuroscience”, “Laterality”, “Central European Journal of Medicine”, “Физиология человека”,  “Журнал эволюционной биохимии и физиологии”, WebmedCentral: Physiology и др. Основните научни разработки са в областта на психофизиологията и функционалната мозъчна асиметрия. Цитирани са над 60 пъти в чужбина.

Член на

сп. "Авиационна, морска и космическа медицина"; сп. "Известия на Съюза на учените – Варна: серия медицина и екология"; руското списание „Асимметрия"; международното електронно издание WebmedCentral: Physiology. Член на Експертния съвет към ВТБИ (РАПИВ) – Варна.

​Член на: Съюза на учените в България (председател на секция "Медицина" – Варна), Българското дружество по физиологични науки, Българския лекарски съюз, International Union of Physiological Sciences и International Organization of Psychophysiology.