Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научнаизследователска дейност

​В Катедрата по Акушерство и гинекология има зачислени докторанти на свободна подготовка, двама от които успешно защитиха дисертации за придобиване на образователна и научна  степен „доктор":

1. д-р Елис Исмаил, д.м. -  „Прогностични фактори при комбинирано лечение на инвазивен рак на маточната шийка І В1 стадий"

2. д-р Юлия Кленске, д.м. - „Глобалното аблацио на ендомутриума на матката като нов органосъхраняващ оперативен метод при дисфункционални кръвотечения"

Доц. д-р Явор Корновски, д.м.н. защити дисертационен труд на тема "Хирургично лечение при инвазивен рак на маточната шийка – място, значение и съвременни аспекти" за придобиване на образователна и научна степен „доктор на науките".