Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Функции

Ректорът:

 • Представлява МУ-Варна;
 • По право е член на Академичния съвет и е негов Председател;
 • Сключва и прекратява трудови договори в съответствие с действащите Закон за висшето образование, Закон за Развитие на академичния състав в Република България и Кодекс на труда.
 • Решава окончателно всички въпроси свързани с приемането, отписването, отстраняването и преместването на студенти, докторанти и специализанти;
 • Подготвя и предлага за приемане от Академичния съвет годишния отчет на университета, както и резултатите от функционирането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение; отчетите и годишният доклад с финансовите и натуралните показатели се публикуват в срок от три месеца след приемането им;
 • Предлага на Академичния съвет кандидатурите на хабилитирани преподаватели за избор на един или повече заместник-ректори;
 • Назначава и освобождава помощник-ректор, който може да не е член на академичния състав на МУ-Варна;
 • Свиква при необходимост колективните органи за управление на основните звена и филиалите на университета;
 • Назначава за срок до три месеца на незаети изборни длъжности преподаватели като временно изпълняващи длъжностите;
 • Подписва дипломи за завършено образование в МУ-Варна, дипломи за завършен колеж и свидетелства за придобита специалност, както и всички видове свидетелства за проведена следдипломна квалификация в университета.
 • Отговаря за развитието на материалната база на МУ-Варна, и за законосъобразното и целесъобразното използване на средствата от бюджета и материалните ресурси.
 • Предлага за утвърждаване от Академичния съвет самостоятелен бюджет на университета.
 • Изпълнява други функции, които произтичат от действащите закони и от решенията на Академичния съвет или Общото събрание на университета;
 • Утвърждава правила и процедури, свързани с дейността на МУ-Варна, които не са от правомощията на ОС или АС.