Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Инженер техническа безопасност

Инженер техническа безопасност организира, координира и контролира дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в Медицински университет –Варна, съгласно националното законодателство. Консултира и подпомага Ректора и длъжностните лица по прилагане на изискванията за осигуряване безопасността на трудовия процес. При изпълнение на задълженията на органа по безопасност на труда в Университета осъществява необходимите функционални и организационни връзки и взаимоотношения с ръководителите на Катедри, УНС и Отдели, работници, служители и студенти, както и с външни институции, пряко свързани с осигуряването на безопасни условия на труд. Работи в тясно сътрудничество с градските специализирани контролни органи по охрана на труда, ведомствения технически надзор по безопасността на машините и съоръженията с повишена опасност, службите на градската противо­пожарна охрана и прокуратурата.

Завеждащ сектор

Инж. Събина Христова Йоскова

Тел: + 359 52 677 042

Факс: + 359 52 677 042​

E-mail: yoskova@mu-varna.bg

Адрес: гр.Варна 9000

Ул. ”Марин Дринов” 55

​​