Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесияУважаеми студенти,

Уведомяваме Ви, че датите за септемврийска ликвидационна сесия по:
  1. Клинична патология са: 05, 09, 11, и 12.09.2019 г;
  2. Рентгенология и радиология са на 05.09.2019 г. и 11.09.2019 г.
Допускането до изпит става с индивидуален протокол издаден от Деканата по медицина.

__________________________________________________________________________________

Лятна редовна и поправителна изпитна сесия, уч.2018/2019г.Важно! ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ – МУ ВАРНА

Чл.104. (1) Преминаване и записване в по-горен курс на обучение се извършва при успешно полагане на семестриалните изпити и учебните практики по учебен план, и след внасяне в определения срок на семестриалната такса за обучение.
(2) Разрешава се преминаване и записване в по-горен курс на обучение с не повече от два невзети изпита от учебния план за съответния курс, които задължително трябва да бъдат успешно положени до края на учебната година, в която е записан студентът. Студентите, неположили успешно останали от предходна година изпити, прекъсват “по слаб успех”.
(3) Студентите, останали след ликвидационната сесия с повече от два невзети изпита за съответния курс, прекъсват “по слаб успех”.
.....................................................................................................................................................................................................................................
Чл.207. (2) Всички студенти, които са били преместени от други висши училища в МУ-Варна, са длъжни да положат дължимите изпити по учебен план до края на следващата учебна година, за да приведат студентското си положение в съответствие с изискванията на настоящия Правилник. Преместените студенти полагат приравнителни изпити на сесиите в съответствие с учебния план, след изпълнени всички условия и получена официална заверка.