Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия

Важно!

            График за явяване на изпит по Фармакология на студенти, специалност "Медицина" 5 курс с издаден протокол за изпит от Деканата по медицина:

ДатаГрупаНачален час
03.06. 2019 г.2 гр. и  10 гр.08:30 ч.
10.06. 2019 г.4 гр. и  5 гр.08:30 ч.
12.06. 2019 г.1 гр. и  9 гр.08:30 ч.
13.06. 2019 г.17 гр. и  20 гр.08:30 ч.
20.06. 2019 г.3 гр. и  7 гр.08:30 ч.
21.06. 2019 г.11 гр., 14 гр., 15 гр. и 19 гр.08:30 ч.
27.06. 2019 г.6 гр. и  8 гр.08:30 ч.
28.06. 2019 г.13 гр. и  16 гр.08:30 ч.
05.07. 2019 г.12 гр. и  18 гр.08:30 ч.


.............................................................................................................................................................................

Студентите от IV - ти  курс, специалност Медицина, могат да се явят на изпит  по Обща патология по време на редовната лятна сесия на датата, планувана за съответната група за изпит по Клинична патология, след издаден протокол от Деканата по медицина.


Лятна редовна и поправителна изпитна сесия, уч.2018/2019г.Важно! ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ – МУ ВАРНА

Чл.104. (1) Преминаване и записване в по-горен курс на обучение се извършва при успешно полагане на семестриалните изпити и учебните практики по учебен план, и след внасяне в определения срок на семестриалната такса за обучение.
(2) Разрешава се преминаване и записване в по-горен курс на обучение с не повече от два невзети изпита от учебния план за съответния курс, които задължително трябва да бъдат успешно положени до края на учебната година, в която е записан студентът. Студентите, неположили успешно останали от предходна година изпити, прекъсват “по слаб успех”.
(3) Студентите, останали след ликвидационната сесия с повече от два невзети изпита за съответния курс, прекъсват “по слаб успех”.
.....................................................................................................................................................................................................................................
Чл.207. (2) Всички студенти, които са били преместени от други висши училища в МУ-Варна, са длъжни да положат дължимите изпити по учебен план до края на следващата учебна година, за да приведат студентското си положение в съответствие с изискванията на настоящия Правилник. Преместените студенти полагат приравнителни изпити на сесиите в съответствие с учебния план, след изпълнени всички условия и получена официална заверка.