Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Конкурс за неклинични специалности, за дентални специалности и специалност Обща медицина

На 11.01.2017г. няма да се приемат документи за конкурса поради неблагоприятните метеорологични условия!
Крайният срок за подаване на документи ще бъде удължен до 13.01.2017г. включително.​МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

„Проф. д-р Параскев Стоянов"

 

На основание Заповед № Р-106-309/23.12.2016 г. на Ректора на Медицински университет - Варна и чл.18, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

 

О Б Я В Я В А

 

I)  Конкурс за местата за специализанти по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина", съгласно приложение 1 към чл.1, ал.2 от Наредба № 1/2015г., по бази за обучение както следва:

 

   специалностибазаместа
1Дентална имплантологияМедицински университет-Варна, МДЦ1
2Дентална образна диагностикаМедицински университет-Варна, МДЦ1
3 Протетична дентална медицина„Дентален център ЕО-ДЕНТ" ООД – гр.Перник2
4 Пародонтология и заболявания на оралната лигавица„Дентален център ЕО-ДЕНТ" ООД – гр.Перник 3
общо ​ ​7

 

Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление по образец
 2. Копие от диплома за висше образование;
 3. Копие от документ за самоличност;
 4. Препис-извлечение от трудовата книжка или служебна бележка за работа по граждански договор или по втори трудов договор, издадени от базата за обучение (само когато лицето работи в базата за обучение за която кандидатства);
 5. Съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г., когато дипломата е издадена от друга държава;
 6. Документ за платена такса за участие в конкурса.
 7. Пощенски плик (без пощенски марки, с попълнен адрес за кореспонденция).
   

II)    Конкурс за местата за специализанти по неклинични специалности, съгласно приложение 1 към чл.1, ал.2 от Наредба № 1/2015г., с база за обучение Медицински университет-Варна, както следва:

 

   специалностиза лица с професионална квалификация места
1Анатомия, хистология и цитология
(за лекари, лекари по дентална медицина, биолози, молекулярни биолози)
с висше медицинско и немедицинско образование2
2Биохимия
(за биохимици, биолози, молекулярни биолози, химици, генетици и биотехнолози)
с висше немедицинско образование1
3Епидемиология на инфекциозните болестилекар2
4Медицинска биология
(за лекари, биолози, молекулярни биолози)
с висше медицинско и немедицинско образование2
5Медицинска информатика и здравен мениджмънт с висше немедицинско образование5
6Медицинска педагогика
(за лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи", педагози, психолози)
с висше медицинско и немедицинско образование3
7Обща хигиеналекар1
8Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика магистър-фармацевт1
9Социална медицина и здравен мениджмънт лекар5
10Теоретични основи на медицинската химия (за химици) с висше немедицинско образование1
11Технология на лекарствата с биофармация магистър-фармацевт1
12Трудова медициналекар1
13Фармакологиялекар6
14Фармакология и фармакотерапия**магистър-фармацевт4
15Хранене и диететика лекар1
общо ​ ​36

 

Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление по образец.
 2. Копие на диплома за висше образование;
 3. Копие на документ за самоличност;
 4. Препис-извлечение от трудовата книжка;
 5. Съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г., когато дипломата е издадена от друга държава.
 6. Документ за платена такса за участие в конкурса.
 7. Пощенски плик (без пощенски марки, с попълнен адрес за кореспонденция).


ІІІ) Конкурс за местата за специализанти по специалност „Обща медицина", съгласно приложение 1 към чл.1, ал.2 от Наредба № 1/2015г., по бази за обучение, както следва:

 

   бази за обучениеза лица с професионална квалификация места
1"Индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ д-р Петко Желязков" ЕООД  – Бургаслекар1
2ЕТ "Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ - Павлинка Герова" - Варналекар2
3"Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ- индивидуална практика - д-р Мария Джурова" - Руселекар2
4"Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ - д-р Светлин Митев" ЕООД - Варналекар2
5"Индивидуална практика за първична медицинска помощ - лекарски кабинет - д-р Владимирова" ЕООД - Горна Оряховицалекар2
6ЕТ "Милен Чолаков-Клиника д-р Чолакови" - Шуменлекар1
общо ​ ​10

 

Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление по образец.
 2. Копие на диплома за висше образование;
 3. Копие на документ за самоличност;
 4. Препис-извлечение от трудовата книжка или служебна бележка за работа по граждански договор или по втори трудов договор, издадени от базата за обучение (само когато лицето работи в базата за обучение за която кандидатства);
 5. Съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г., когато дипломата е издадена от друга държава.
 6. Документ за платена такса за участие в конкурса.
 7. ​Пощенски плик (без пощенски марки, с попълнен адрес за кореспонденция).

Таксата за участие в конкурсите за специализация е в размер на 55 лв. Документите се подават всеки работен ден в срок от 04.01.2017г. до 10.01.2017г. в отдел СДО на МУ-Варна, гр. Варна, ул."Марин Дринов" 55, ет.2, ст.206 от 1000 до 1200 часа и от 1400 до 1600 часа. 

 

Таксата се внася по банков път, по сметка на МУ-Варна, след представяне на необходимите документите в отдел СДО.
Фактури за внесени такси се издават при изрично поискване от страна на вносителя на таксата в петдневен срок от извършване на плащането. 
При отказ от участие в конкурса, внесената такса не се възстановява.СРОКОВЕ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТВАНЕТО и КЛАСИРАНЕТО

 

Кандидатстване:          от 04.01.2017г. до 10.01.2017г. вкл.
Класиране:                    до 10.02.2017г.

 

Конкурс за местата за специализанти по специалност „Обща медицина" и по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина"

КАНДИДАТСТВАНЕ:         

 • Допускат се само лица с диплома за завършено висше образование с професионална квалификация „лекар" за специалност „Обща медицина" и „лекар по дентална медицина" за денталните специалности. 
 • Документа за самоличност (лична карта или друг съответен документ за гражданите на трети държави) следва да е с валиден срок.
 • В случай, че дипломата за завършено висше образование е издадена от чужбина, следва да се представят дипломата и приложението с оценките, придружено от информация за минималната и максималната положителна оценка, заверени и легализирани по съответния ред, придружени от превод на български език. За придобита професионална квалификация по медицинска професия в чужбина, се представя удостоверение от МЗ за признаване на професионалната квалификация „лекар", съответно „лекар по дентална медицина".
 • В случай, че лицето работи в базата за която кандидатства, се представя:
 • Препис-извлечение от трудовата книжка (когато работи по трудов договор или служебна бележка, когато работи по втори трудов договор) със следните реквизити: име на лечебното заведение, от което се издава документа; име на служителя по трудов договор, който е кандидат в конкурса; № на трудовата книжка, от която се прави извлечението; длъжността която заема; начална дата на постъпване; текст „продължава да работи"; имена и подпис на представляващия лечебното заведение; печат на лечебното заведение; изх.№ с дата на издаване в периода на кандидатстването;
 • Служебна бележка (когато работи по граждански договор) със следните реквизити: име на лечебното заведение от което се издава документа; име на лицето работещо по граждански договор, който е кандидат в конкурса; текст „Настоящото се издава в уверение на това, че лицето ……. работи по граждански договор в ……….. и продължава да работи към днешна дата."; имена и подпис на представляващия лечебното заведение; печат на лечебното заведение; изх.№ с дата на издаване в периода на кандидатстването.

 

КЛАСИРАНЕ:                      

 1. Първи етап: Класират се работещите в базите за обучение с трудов договор, които кандидатстват за базата в която работят. Кандидатите се класират в низходящ ред, по бал, образуван като сбор от:
 • средния успех от курса на обучение за придобиване на висше образование (семестриални изпити) и
 • средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.
 • Втори етап: Класират се работещите в базите за обучение с граждански договор, които кандидатстват за базата в която работят. Кандидатите се класират в низходящ ред, по бал, образуван съгласно описанието в първия етап.
 • Трети етап: На незаетите места след класирането на работещите, се класират останалите кандидати. Към останалите кандидати се прибавят и кандидати работещи в базите за обучение, които не са се класирали на първия или втория етап. Кандидатите се класират в низходящ ред, по бал и съобразно посочените желания за база за обучение. Балът се образува съгласно описанието в първия етап.

Конкурс за местата за специализанти по неклинични специалности

 

КАНДИДАТСТВАНЕ:         

 • Допускат се само лица с диплома за завършено висше образование със съответна професионална квалификация. 
 • Документа за самоличност (лична карта или друг съответен документ за гражданите на трети държави) следва да е с валиден срок.
 • В случай, че дипломата за завършено висше образование е издадена от чужбина, следва да се представят дипломата и приложението с оценките, придружено от информация за минималната и максималната положителна оценка, заверени и легализирани по съответния ред, придружени от превод на български език. За придобита професионална квалификация по медицинска професия в чужбина, се представя удостоверение от МЗ за признаване на професионалната квалификация. За придобита професионална квалификация по немедицинска професия в чужбина, се представя удостоверение от МОН за признаване на висшето образование по реда на Закона за висшето образование.
 • В случай, че лицето работи в базата за която кандидатства, се представя:
 • Препис-извлечение от трудовата книжка (когато работи по трудов договор или служебна бележка, когато работи по втори трудов договор) със следните реквизити: име на работодателя, който издава документа; име на служителя по трудов договор, който е кандидат в конкурса; № на трудовата книжка, от която се прави извлечението; длъжността която заема; начална дата на постъпване; текст „продължава да работи"; имена, подпис и печат на работодателя; изх.№ с дата на издаване в периода на кандидатстването;
 • Служебна бележка (когато работи по граждански договор) със следните реквизити: име на работодателя, който издава документа; име на лицето работещо по граждански договор, който е кандидат в конкурса; текст „Настоящото се издава в уверение на това, че лицето ……. работи по граждански договор в ……….. и продължава да работи към днешна дата."; имена, подпис и печат на работодателя; изх.№ с дата на издаване в периода на кандидатстването.

 

КЛАСИРАНЕ:                      

 • Първо се класират работещите в Медицински университет-Варна. Кандидатите в съответната специалност се класират в низходящ ред, по бал, образуван като сбор от:
 1. средния успех от курса на обучение за придобиване на висше образование (семестриални изпити) и
 2. средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование или оценката от защитата на дипломната работа от дипломата за висше образование (където е приложимо).
 • На незаетите места след класирането на работещите, се класират останалите кандидати. Кандидатите в съответната специалност се класират в низходящ ред, по бал, образуван като сбор от:
 1. средния успех от курса на обучение за придобиване на висше образование (семестриални изпити) и
 средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование или оценката от защитата на дипломната работа от дипломата за висше образование (където е приложимо).

 
За специализанти по неклинични специалности, специализанти по Обща медицина и за специализанти лекари по дентална медицина

ЗАПОЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ:      

Обучението започва от датата вписана в заповедта за провеждане на обучението.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:      

Книжките за специализация се изготвят и получават след като в отдел „СДО" се получат от МЗ номерата, под които е записан специализанта в регистъра на МЗ.
 
За теоретичното и практическото обучение специализантът заплаща такса.
Таксата определена от Академичния съвет на МУ-Варна за 1 месец е 50 % от мин. работна заплата:

 ​

Такса за 1 месец

към 18.05.2016г.

За българи

50 % от мин. работна заплата

За чужденци
теоретично обучение210 лева420 евро
практическо обучение210 лева420 евро

 

Таксата за практическо обучение се определя от:

 • лечебни заведения, акредитирани за обучение по специалност „Обща медицина" и по специалности за „лекари по дентална медицина";
 • Академичния съвет на МУ-Варна за специалностите за „лекари по дентална медицина" с база МДЦ

Таксата за теоретично обучение се дължи само за обучението предвидено в учебната програма за специализация.

За повече информация относно учебните програми посети следния линк:

http://mu-varna.bg/BG/SDO/Pages/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx