Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Такси за учебната 2017/2018 год.

Такси за кандидатстване:

 • Приемни изпити: 60 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит (пример: ако кандидатът има желание да се яви на един изпит заплаща сумата от 60 лв., на два изпита – 90 лв., на три изпита – 120 лв. и т.н.).
  ВАЖНО!!! Таксите за явяване на изпити се заплащат и от кандидат-студентите, явили се на предварителната изпитна сесия и желаещи да се явят на изпит/изпити и на редовната такава.
  ВАЖНО!!! Ако кандидат-студентът е доволен от оценките си от предварителните изпити и не желае да се явява на редовните изпити, заплаща само такса за подаване на документи онлайн (5 лв.) или закупува кандидатстудентски комплект документи на място в МУ-Варна.
   
 • Такса за участие в кандидатстудентската кампания и класиране по документи за специалностите без приемен изпит ("Медицински оптик", "Здравен менидж­мънт", "Логопедия", "Фармацевтичен мениджмънт", "Обществено здравеопаз­ване", "Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА" и "Опазване и контрол на общественото здраве") – по 40 лв. за всяка избрана специалност.
   
 • Такса за подаване на документи онлайн – 5 лв. (заплаща се еднократно, заедно /в едно платежно нареждане/ с таксата за приемните изпити и/или таксата за участие и класиране по документи за специалностите без приемен изпит).
  ВАЖНО!!! Таксата не се заплаща от кандидат-студентите, които подават документи на място в МУ-Варна или филиалите, тъй като те закупуват кандидатстудентски комплект документи на същата стойност.

  Можете да заплатите всички кандидатстудентски такси в едно платежно нареждане. По този начин ще бъдете таксувани с банкова преводна такса само веднъж.

  Основания за плащане: 
 1. Такса за изпит по ...... (напр.: биология и/или химия и др.) или
 2. Такса за участие и класиране по документи (САМО за специалностите без приемен изпит).  

  Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

  ВАЖНО!!! От такса за участие в кандидатстудентски изпит и/или такса за участие в кандидатстудентската кампания и класиране по документи се освобождават кръглите сираци и инвалидите със 70% и над 70% инвалидност. Полусираците, кои­то не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите срещу представяне на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници (оригинали и незаверени фотокопия). При онлайн кандидатстване – сканирани оригинали на документите. Освобождаването от такса за посочените категории кандидат-студенти не важи за таксата за подаване на документи онлайн - 5лв.
         Внесени такси за участие в изпит и/или за участие в кандидатстудентската кампания и класиране по документи не                се възстановяват.

          Преди да подадете своите документи е необходимо да заплатите кандидатстудентските такси, по един от следните             начини:   

1.Превод по банковата сметка на МУ-Варна в:   
         
Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,   
BIC: STSABGSF  
IBAN: BG24STSA93003100040700 

2.ПОС терминал на място в МУ-Варна с банкова карта (дебитна или кредитна). Кандидат-студентите, които не         притежават такава карта, могат да посетят най-близкия за тях банков клон.

3.ePAY.bg – кандидат-студентите, които подават документи онлайн, могат да заплатят таксите за изпитите и чрез    ePAY.bg. За повече информация следвайте инструкциите в системата за регистрация. 

                                                                      ------------------------------------------------------------------

     Такси за обучение:

       Вижте таксите за обучение за учебната 2017/2018 тук.