Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Такси за учебната 2018/2019 год.

Такси за кандидатстване:
 
ВАЖНО!!!: От такса за участие в кандидатстудентски изпит и/или такса за участие в кандидатстудентската кампания и класиране по документи се освобождават кръглите сираци и лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто. Полусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите срещу представяне на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници (оригинали и незаверени фотокопия). Внесени такси за участие в изпит и/или за участие в кандидатстудентската кампания и класиране по документи не се възстановяват.  
Преди да подадете своите документи е необходимо да заплатите кандидатстудентските такси, по един от следните начини:               

1. Превод по банковата сметка на МУ-Варна в:    
                Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,       
                BIC: STSABGSF               
                IBAN: BG24STSA93003100040700 

2. ПОС терминал на място в МУ-Варна с банкова карта (дебитна или кредитна). Кандидат-студентите, които не притежават такава карта, могат да посетят най-близкия за тях банков клон.

3. ePAY.bg – кандидат-студентите, които подават документи онлайн могат да заплатят таксите за изпитите и чрез ePAY.bg. За повече информация следвайте инструкциите в системата за регистрация. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Такси за обучение:
 
Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте в края на месец май обявяването на таксите за обучение в МУ-Варна за учебната 2018/2019 година, които се утвърждават ежегодно с постановление на Министерски съвет. 
 
Вижте таксите за обучение за учебната 2017/2018 тук.