Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на лабораторна апаратура по проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ към МОН по седем обособени позиции“, реф.№2019-036

26 Юли 2019

​Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа на лабораторна апаратура за нуждите на проекти, финансирани със средства от Фонд „Научни изследвания“ към МОН по седем обособени позиции, подробно описана в Приложение №1 Технически спецификации от документацията:  №1 Келдал система за определяне на азот - 1бр.; №2 Техническа везна; №3 Компактен денситометър; №4 Скрубер за неутрализация на отделените газове; №5 Система за количествен анализ на белтъци; № 6 Градиентен апарат за полимеразна верижна реакция и № 7: Ротор, съвместим с центрофуга LMC-3000. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени от Възложителя и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества.