Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност
 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

"ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" – ВАРНА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

http://sf.mon.bg

                          

Обществени поръчки

 

За връзка:

Тел: 052/677 038

Тел: 0897/329123   

Запитване:

email:

pharmacy@mu-varna.bg

 

Екип на проекта:

Ръководител:

доц. д-р Албена Георгиева Кeрековска, д.м.

Координатор:

ас. Данаил Павлов

Счетоводител:

Галя Стоянова Ставрева

Технически секретар: Тодорка Сократева

                                

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на Факултета по фармация при Медицински университет – Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Основна цел: Обща цел на проекта е да се изпълни социалната поръчка от фармацевтичния бизнес за придобиване на висока професионална компетентност и информираност на студентите по фармация на Медицински университет - Варна, ведно с повишаване тяхната конкурентоспособност на пазара на труда.

 

Специфични цели:

(1) Да се създаде пряка и трайна връзка между ръководството на МУ-Варна и академичния състав на Факултета по фармация от една страна, и ръководствата на работодателски организации, предприятия и ключови експерти от фармацевтичния бизнес от друга, като измерим критерий от рейтинговата система на ВУЗ в България;

(2) Да се актуализират и апробират учебните планове и програми за ОКС "Магистър" по специалността "Фармация" чрез активното участие на представители на фармацевтичния бизнес в образователния процес с оглед извършването на практическо обучение за нови умения и компетентности, съответстващи на потребностите на пазара на труда за използване на нови технологии и иновационни научни модели;

(3) Да се предприемат мерки за осъвременяване начините на преподаване, в т.ч. и посещения на студенти в реална работна среда с осигурен трансфер на знания и добри практики, които представляват гаранция за по-качественото извършване на преподавателската работа в бъдеще и предполагат успешната професионална реализация на магистър-фармацевтите.

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

ДЕЙНОСТ 1. Създаване на първоначална връзка между ФФ и работодателите с избиране на общо 12 опитни специалиста от фармацевтичния бизнес по обособени позиции "консултант" и "обучител", които заедно с 12 експерта от академичния състав на ФФ и представители на целевата група да формират работна група за изработване на „Система от критерии за анализ и оценка на образователните потребности на бизнес средата във фармацията", изготвяне на два броя анкети и изпълнение на Дейности № 2, 3, 4 и 5 от настоящото проектно предложение.

ДЕЙНОСТ 2. Предприемане на мерки за осъвременяване на учебните планове и програми за ОКС "Магистър" по специалност "Фармация" чрез извършване на SWOT-анализи и анкетно проучване, с оглед последващото актуализиране и апробиране на програмите в академична среда.

ДЕЙНОСТ 3. Актуализиране на учебното съдържание на поне 20 задължителни и избираеми дисциплини за специалност "Фармация" (ОКС "Магистър") чрез разработване на нови тематични единици в учебните планове и програми, както и създаване на поне 2 нови учебни програми по избираеми дисциплини за същата специалност.

ДЕЙНОСТ 4. Апробиране в академична среда поне 10 от актуализираните учебни планове и програми по задължителни и избираеми дисциплини и поне една нова учебна програма по избираема дисциплина за специалност "Фармация" (ОКС "Магистър"), както въвеждане мерки за осъвременяване начините на преподаване.

ДЕЙНОСТ 5. Създаване на трайна връзка между ФФ и работодателите чрез интегрирана комуникационна система на посещения на студентите в реална работна среда, организиране на „Фармацевтичен бизнес форум" във Варна и научно-практическа конференция по проблемите на обучението на магистър-фармацевти.

ДЕЙНОСТ 6. Създаване и реализиране на план за популяризиране и визуализация на проекта, включително приноса на ЕСФ и ОП „РЧР".

ДЕЙНОСТ 7. Организиране работата по проекта и създаване условия за доброто административно и финансово управление на същия, с оглед успешната реализация на поставените цели.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

(1.1) Формирана работна група от 24 експерти от фармацевтичния бизнес и висшето образование по фармация;

(1.2) Изработена „Система от критерии за анализ и оценка на образователните потребности на бизнес средата във фармацията";

(1.3) Изготвени 2 броя анкети за съответствието на подготовката на магистър-фармацевтите с изискванията на бизнеса;

(1.4) Проведена двудневна кръгла маса относно качеството на подготовка на магистър-фармацевти в съответствие с изискванията на пазара на труда.

(2.1) Изготвени 6 SWOT-анализа на действащите учебни планове и програми по преподаваните във всяка от шестте катедри на ФФ задължителни и избираеми дисциплини;

(2.2) Извършено анкетно проучване сред минимум 50 работодатели и 100 магистър-фармацевти относно съответствието на подготовката на магистър-фармацевтите с изискванията на бизнеса;

(2.3) Изготвен обобщаващ доклад с насоки и препоръки за корекция на учебните планове и програми, в т.ч. и промени в хорариума на преподаваните учебни дисциплини.

(3.1) Актуализирани поне 20 учебни планове и програми по задължителни и избираеми дисциплини;

(3.2) Изготвени поне 2 нови учебни програми по избираеми дисциплини.

(4.1) Апробирани в академична среда учебни планове и програми на поне 10 задължителни и избираеми дисциплини и поне една учебна програма по избираема дисциплина;

(4.2) Предприети мерки за осъвременяване начините на преподаване със закупуването на компютри, хардуер, софтуер и специализирана литература;

(4.3) Извършено анкетно проучване за обратна връзка сред поне 80% от студентите-представители на целевата група, преминали обучение по актуализираните и/или нови учебни планове и програми.

(5.1) Посетена реална работна среда на поне 10 работодателя от студентите по фармация;

(5.2) Подписани поне 5 споразумения за сътрудничество между ФФ и работодатели;

(5.3) Проведен двудневен „Фармацевтичен бизнес форум" във Варна;

(5.4) Проведена двудневна конференция по проблемите на обучението на магистър-фармацевти.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Общ брой на целевата група: 270, като студенти по фармация от I-V курс 210, преподаватели от шестте катедри на Факултета по фармация 60.

Разбивка на участниците по пол: мъже 120, жени 150; Разбивка на участниците по възраст: Под 15 – 0; 15 - 24 – 210; 25 - 29 – 3; 30 - 54 – 39; 55 - 64 – 15; Над 64 – 3.

Целевата група отговаря пряко на критериите за включване в допустимите по конкретната схема дейности от проектното предложение, целящи повишаване качеството на образованието в отговор на динамиката и развитието на образователните изисквания на бизнеса. Към момента, основна необходимост на обучаващите се във ФФ на МУ-Варна и преподавателския състав, е въвеждането на нови технологии и методи на преподаване, които да покрият изискванията на бизнеса. Съществува необходимост от обогатяване на учебното съдържание, въвеждане на иновационни начини на обучение чрез дискусии, съвместни проекти и постоянна комуникация между студенти и преподаватели. Чрез реализирането на проекта, ФФ на МУ-Варна ще отговори на изискванията на бизнеса като предостави на поне 80% от своите студенти по фармация модерно образование, отговарящо и съответстващо на Европейските критерии и потребности.


Проектът се финансира от

Европейски социален фонд   

Министерство на образованието  и науката

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07

„Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда"

 

Обща сума по проекта:

 299 273,62 лева


Място на изпълнение на проекта:

Североизточен район, област Варна, Oбщина Варна, Медицински университет  "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

 

Продължителност на проекта:

20 месеца

 

Срок на изпълнение на проекта:

 05.2013 г. -

12.2014 г.