Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Анкети с преподаватели и студенти
 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

"ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" – ВАРНА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

www.ophrd.government.bg

                          

Обществени поръчки

 

За връзка:

Тел: 052/677012

                       

Запитване:

email:

communication@mu-varna.bg

 

Екип на проекта:

Ръководител:

 доц. Виолета

Тачева, д.ф.

Координатор:

ст. преп.

Иван Мирджанов, д.ф.

Счетоводител:

Галя Ставрева

        Технически секретар:

Аксел Халил

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

"Повишаване на комуникативната компетентност на студентите по медицина, дентална медицина, фармация, здравен мениджмънт и здравни грижи чрез оптимизиране и създаване на нови учебни програми по комуникация в областта на здравеопазването и специализиран чужд език, отговарящи на съвременните потребности на болниците и други лечебни заведения и на изискванията на модерната информационна среда."

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Обща цел:

Ревизия, оптимизиране и създаване на нови учебни програми за обучение на студентите по медицина, дентална медицина, фармация, здравни грижи и здравен мениджмънт покомуникация в здравеопазването и специализиран чужд език, които да отразяват обективно потребностите и изискванията на бъдещите работодатели

на тези специалисти, т.е. на различните видове здравни заведения.

Специфични цели:

 • Анализ на съвременните комуникативни нужди в българското здравеопазване и обобщаване на резултатите в реални критерии за промяна на учебните програми.
 • Актуализиране на съществуващите програми по комуникация в здравеопазването и по специализиран чужд език въз основа на нуждите на работодателите в здравеопазването.
 • Разработване на нови програми по комуникации за новата специалност медицински секретар от задължителния учебен план по държавните изисквания.
 • Разработване на нови учебни програми за втори чужд език за медицински специалности съобразно нуждите на здравните заведения.
 • Разработване и въвеждане на нови учебни материали чрез модерни технологични и информационни форми и средства: интерактивно и електронно обучение (е
  -Learning и Blended Learning), отговарящи на европейските императиви за автономно учени и учене през целия живот.
 • Повишаване мотивацията на обучаваните чрез осигуряване на знания и умения за бъдещите им професионални задължения в съответствие с реалните нужди на бизнес среда в медицинатата.
   
  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:
  ДЕЙНОСТ 1 – Разработване на анкети за проучване на нуждите на здравните заведения от модерни форми на комуникативна компетентност.
  ДЕЙНОСТ 2 - Провеждане на анкети с управители, мениджъри, началници на отделения и клиники, медицински персонал и пациенти за отчитане и систематизиране на най-често срещаните в здравеопазването комуникативни нужди.
  ДЕЙНОСТ 3 - Обработка на анкетите и обобщаване на резултатите за различните медицински специалности. Дефиниране на критериите за ревизия и актуализация на съществуващите учебни програми и за изработване на нови програми.
  ДЕЙНОСТ 4 - Организиране и провеждане на работна среща с представители на здравните заведения за представяне и обсъждане на резултатите от анкетните проучвания и предлаганите промени в учебните програми.
  ДЕЙНОСТ 5 - Изменение, допълнение и актуализиране на учебните програми въз основа на анализа на проведените анкети и решенията на работната среща. Разработване на нови учебни програми за новите специалности и за въвеждане на втори чужд език.
  ДЕЙНОСТ 6 - Закупуване на компютърна и мултимедийна техника за нуждите на проекта.
  ДЕЙНОСТ 7 - Подготовка и изработване на учебни материали за новите теми и програми – CD, интерактивни модули, виртуални среди и др.
  ДЕЙНОСТ 8 - Апробиране на актуализирани и нови учебни програми за всички специалности в съответствие с изработените критерии и целите на проекта чрез пилотни курсове.
  ДЕЙНОСТ 9 - Оценка на качеството според предварително дефинираните критерии, анализ на резултатите и корекция на готовите програми.
  ДЕЙНОСТ 10 - Представяне на резултатите от проведените пилотни курсове на работна среща с партньорите от здравните заведения.
  ДЕЙНОСТ 11- Изработване на информационни материали, брошури, листовки и др. за информиране на другите здравни заведения в страната за предлаганите нови учебни програми и курсове, представяне на резултатите от проекта пред медиите и обществеността.
  ДЕЙНОСТ 12 - Организиране и провеждане на научна конференция на тема "Комуникативната компетентност в здравеопазването".

  ОЧАКВАН ЕФЕКТ:
   
 • Наличие на реални критерии за промяна на учебните програми, разработени въз основа на комуникативните нужди в българското здравеопазване.
 • Актуализирани програми по комуникация в здравеопазването и по специализиран чужд език, отразяващи в максимална степен нуждите на работодателите в здравеопазването.
 • Нови програма по комуникации за новата специалност медицински секретар от задължителния учебен план по държавните изисквания.
 • Нови учебни програми за втори чужд език за медицински специалности и въведено факултативно изучаване на втория чужд език.
 • Разработени и издадени нови учебни материали чрез модерни технологични и информационни форми и средства: интерактивно и електронно обучение (е-Learning и Blended Learning), подходящи за осъществяване на автономно учене и учене през целия живот.
 • Отчет за проведените пилотни курсове и анализ на резулатите.
 • Обществеността и сродните висши училища са запознати с резултатите от направените проучвания и промени в учебните програми.

  ЦЕЛЕВА ГРУПА:
  В общия брой от 532 участници влизат всички студенти от
  факултетите по медицина, дентална медицина, фармация, здравни грижи, здравен мениджмънт и обществено здравеопазване, магистърска програма, като съотношението по пол се отклонява от желаното 50/50 поради факта, че в специалността "Здравни грижи" ("Медицинска сестра" и "Акушерка") всички студенти са от женски пол. Във всички останали специалности съотношението е спазено. Като целева група се приемат всички студенти от първи и втори курс, които ще изучават комуникация в здравеопазването и специализиран чужд език, защото ще бъдат актуализирани всички учебни програми по комуникация и чужд език. Предвижда се и нова целева група (студенти от специалността "Медицински секретар") , която не е включена в посочения по-горе брой, тъй като приемът започва през учебната 2012/2013 г. Нуждите на студентите по отношение на тяхната комуникативна компетентност и умения и знания в областта на чуждите езици са свързани с тяхната реализация на трудовия пазар, на който определящи са изискванията на работодателите. Ето защо проектът е насочен към прочуване нуждите и изискванията на работодателите към техните сътрудници и включването им като база за актуализиране на учебните програми на студентите от различните специалности. Проектът има за цел да разработи и учебна програма за втори чужд език, което отговаря както на желанията на студентите с оглед на тяхната бъдеща професионална и научна кариера, така
  и на изискването на почти всички работодатели за владеене на два чужди езика за голяма част от позициите в техните организации.

Проектът се финансира от

Европейски социален фонд  

Министерство на образованието и науката

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ

 

BG051PO001

-3.1.07-0061

„Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с

изискванията на

пазара на труда"

 

Обща сума по проекта:

 276 317,90 лева

 

Място на изпълнение на проекта:

Североизточен район, област Варна, Oбщина Варна, Медицински университет  "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

 

Продължителност на проекта:

24 месеца

 

Срок на изпълнение на проекта:

 05.2013 г. -

12.2014 г.