Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност
 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

"ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" – ВАРНА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

www.ophrd.government.bg

                          

Обществени поръчки

За връзка:

Тел: 052/677  089

Тел: 052/677 038

 

Запитване:

email:

system_management@mu-varna.bg

 

Екип на проекта:

Ръководител:

проф. Тодорка Костадинова, д.и.  

  Главен координатор: инж. Деян Грънчаров  

Координатор:

 Цветан Иванов    

Координатор:

Слава Пенова  

Счетоводител:

Емилия Попова  

Технически секретар: Николина Радева

Технически секретар: Пламена Маркова

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Усъвършенстване на системите за управление в медицински университет варна

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Основна цел: Основната цел на проекта е да бъде въведена интегрирана система за единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност, да бъде осигурено постоянно повишаване на качеството, повишаване на удовлетвореността на всички представители на целевите групи от предлаганите от университета услуги.

 

Специфични цели:

 • Извършване на проучване и анализ на процесите по администриране на учебния процес, информационно обслужване на учебната и научно-изследователската дейност;
 • Създаване на стандарти и процедури за качествено провеждане и администриране на учебния процес;
 • Разработване на проект за изграждане на информационна и управленска университетска система, интегрираща различни по вид дейности в областта на управление на учебния процес;
 • Изграждане и внедряване на единна система, със синхронизирани и интегрирани съществуващи системи на МУ, позволяваща автоматизацията на анализираните дейности и процеси, описани в стандартите  и процедурите и да осигури достъп на преподаватели и студенти до информация пряко касаеща учебния процес.
 • Разработване на модул за получаване на обратна връзка от студенти и преподаватели, за качеството на предлаганите от университета услуги и учебния процес;
 • Осигуряване на единен модул за управление и съхранение на информацията за научно-изследователската  и академичната дейност на преподавателите в университета;
 • Изграждане на модул, който да автоматизира процеса по създаване на справки за определяне на себестойността на дейностите извършвани от университета и справки към МОМН и НСИ;
 • Създаване на портфолио от нормативни документи за поддържане, функциониране и експлоатация на е-университетът и неговите системи;
 • Осигуряване на компетенции и умения за работа с единната система на целевите групи;
 • Изграждане на информационен център, чрез който студенти и преподавател да могат на място в университета да ползват предлаганите електронни услуги.

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

ДЕЙНОСТ 1 - Проучване и анализ на процесите по администриране на учебния процес, информационно обслужване на учебната и научно-изследователската дейност.

ДЕЙНОСТ 2 - Разработване на стандарти и процедури за управление на качеството в МУ Варна, касаещи администрирането на учебния процес и обслужването на преподаватели и студенти.

ДЕЙНОСТ 3 - Проектиране и създаване на информационна инфраструктура - "е-университет", позволяваща интегриране разнотипни информационни и управленски системи на MУ Варна.

ДЕЙНОСТ 4 - Разработване, развитие и интеграция на единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност, Синхронизиране и интегриране на съществуващите системи в МУ Варна с единна система за управление, контрол и администриране на  процесите и информационно обслужване на учебната дейнсот и обучение на административен и преподавателски персонал за работа със системата.

ДЕЙНОСТ 5 - Разработване и внедряване на модул за обратна връзка от студентите, преподавателите, алумните на МУ Варна с цел събиране на информация и подобряване на качеството на учебния процес.

ДЕЙНОСТ 6 - Разработване на система за събиране и отчитане на информация за научно-изследователската дейност на МУ Варна.

ДЕЙНОСТ 7 - Разработване на модул за автоматично генериране на справки за определяне на себестойността на дейностите извършвани от МУ Варна и справки към институциите контролиращи дейността на МУ Варна (МОМН и НСИ).

ДЕЙНОСТ 8 - Създаване на нормативна база от правилници и регламенти относно поддържането, функционирането и експлоатацията на съответните университетски информационни и управленски системи и модули.

ДЕЙНОСТ 9 - Обучение на преподавателски и административен и технически персонал за работа с новоизградените системи (вкл. на принципа "обучение на обучители").

ДЕЙНОСТ 10 - Създаване и оборудване на информационен център за преподаватели и студенти.

ДЕЙНОСТ 11 - Популяризиране на проектни резултати и създаване на устойчиви схеми за тяхното разпространение.

ДЕЙНОСТ 12 - Управление на Проекта.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Разработен анализ, с разгледани и описани всички процеси по организирането и управлението на учебния процес и изведени мерки за ефективно управление.
 • Разработени стандарти и процедури за качествено провеждане и администриране на учебния процес, организирани в обща единна рамка за управление на качеството на дейностите и предлаганите услуги.
 • Разработен проект за информационна и управленска университетска система, интегрираща различни по вид дейности в областта на управление на учебния процес, управление на финансови, материални и кадрови дейности и оценка качеството.
 • Изградена и внедрена единна система, със синхронизирани и интегрирани съществуващи системи на МУ, която да позволи автоматизацията на анализираните дейности и процеси, описани в стандартите  и процедурите и да осигури достъп на преподаватели и студенти до информация пряко касаеща учебния процес.
 • Разработен модул за получаване на обратна връзка от студенти и преподаватели, за качеството на предлаганите от университета услуги и учебния процес.
 • Разработен и внедрен единен модул за управление и съхранение на информация за научно-изследователската  и академичната дейност на преподавателите в университета.
 • Изграден модул, за автоматизиране на процеса по създаване на справки за определяне на себестойността на дейностите извършвани от университета и справки към МОМН и НСИ.
 • Създадено портфолио от нормативни документи за поддържане, функциониране и експлоатация на е-университетът и неговите системите и усъвършенстване и развитие на системите с измерими индикатори, за оценяване на качеството.
 • Обучен преподавателски, административен, технически и управленски персонал за работа със системите.
 • Изграден информационен център, чрез който студенти и преподаватели да могат на място в университета да ползват предлаганите електронни услуги.
 • Осигурена прозрачност, публичност и разпространение на резултатите от реализацията на проекта по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

При реализирането на дейностите, както и при последващите положителни ефекти от тях, ще бъдат включени представители на всички целеви групи - студенти, административен персонал, преподаватели и управленски персонал. С оглед на различните потребности на различните целеви групи, както и различната насоченост на конкретните предвидени дейности, очакваният ефект върху целевите групи ще бъде в различни насоки.

Очакванията са, в конкретната реализация на дейностите, както и последващият ефект, които те ще имат, да окаже положително влияние и да включи 3400 представители на целевата група "студенти".

При разработването на стандартите, правилата и процедурите за работа, както и от въвеждането на електронните системи в университета и проведените обучения, се очаква, да бъдат включени 208 представители на целевата група "административния персонал", 510 представители на целевата група  "преподаватели".


Проектът се финансира от Европейски социален фонд   Министерство на образованието, младежта  и науката

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08

„Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища"

 

Обща сума по проекта:

 486 135.70 лева


Място на изпълнение на проекта:

Североизточен район, област Варна, Oбщина Варна, Медицински университет  "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

 

Продължителност на проекта:

18 месеца

 

Срок на изпълнение на проекта:

 02.2013 г. - 08.2014г

.