Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност
 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

"ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" – ВАРНА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

www.ophrd.government.bg

                          

За връзка:

Тел: 052/677 083

Тел: 052/677 084

Запитване:

email: doktorantite@abv.bg

www.doktorantite.mu-varna.bg

 

Екип на проекта:

 

Ръководител:

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н

 

Координатор:

Проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н

 

Счетоводител:

Марияна Станкулова

       

Технически секретар:

Гл. ас. Мила Георгиева, д.и

 

Експерт логистика:

Инж. Деан Грънчаров

 

Експерт медии и

визуализация:

Цветан Иванов

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Повишаване на научния потенциал и възможностите за кариерно развитие в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите.

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Обща цел:

 • Да се укрепи развитието на българския научен потенциал в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите чрез достъпност на научно-образователното развитие.
 • Да се стимулират завършилите висше образование в
  областта на медицината и здравеопазването да продължават своето обучение за получаване на научна степен и кариерно развитие в областта на науката.
 • Да се подобри качеството на живот на младите учени
  и равенство на възможностите чрез достъпност на научно-образователното развитие и прилагане на европейски и световни стандарти.
  Специфични цели:
 • Да се повиши предлагането на труда и качеството на
  работната сила чрез подобряване на
  условията за ориентиране на научните изследвания към практиката, както и изграждането и утвърждаването на връзката „наука – бизнес".
 • Да се инвестира в човешкия капитал чрез по-модерно
  и по-достъпно образование чрез подобряване на
  условията за професионално израстване на младите
  учени чрез реализиране на индивидуални научно-изследователски проекти, чрез международни контакти под формата на участие в научни прояви, членство в международни професионални организации и работа по съвместни проекти.
 • Да се подпомогне Училището за докторанти в МУ-Варна в структурно, технологично и организационно отношение.
 • Да се насърчи мобилността на научните кадри и млади изследователи.
   
  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:
  Дейност 1 - Техническо и технологично осигуряване на
  проекта.
  Дейност 2 - Сформиране на екип от експерти за подготовка, разработване и издаване на учебно помагало за
  докторанти относно процеса на подготовка, разработване и
  защита на докторска дисертация.
  Дейност 3 - Провеждане на обучение на докторанти по
  предварително разработени планове.
  Дейност 4 - Информационна и промоционална кампания.
  Дейност 5 - Текущо наблюдение и оценка на проекта.
   
  ОЧАКВАН ЕФЕКТ ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ:
  Чрез активната си гражданска позиция всички участници в проекта ще подпомагат продължаването на обучителни програми за млади учени и тяхната подготовка по заявен интерес от научни институти и работодателите в здравеопазването, както от България, така и от чужбина.
  Учебното помагало за докторанти, което ще бъде издадено в рамките на проекта ще продължи да се използва в обучението и научно-изследователската работа на следващото поколение докторанти и млади учени. Научните публикации в списанията ще допринесат за реализиране на някои от научните постижения в реализиране на някои от научните постижения в практиката и по-конкретно някои пилотни приложения могат да бъдат направени в лечебните бази и лабораториите на МУ Варна. Като цяло ще се повиши научния потенциал и възможностите за кариерно развитие на целевата група.
   
  ЦЕЛЕВА ГРУПА:
  Целевата група по този проект включва 50 докторанта в МУ – Варна по научни специалности в областта на медицината, денталната медицина, организацията и управлението извън сферата на материалното производство (здравеопазване) и социална медицина.

Проектът се финансира от

Европейски социален фонд  

Министерство на образованието и науката

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ

 

«Подкрепа за

развитието на

докторанти,

постдокторанти,

специализанти и

млади учени»

 

Обща сума по проекта:

 654 041 лева

 

Място на изпълнение на проекта:

Североизточен район, област Варна, Oбщина Варна, Медицински университет  "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

 

Продължителност на проекта:

24 месеца

 

Срок на изпълнение на проекта:

 03.2012 г. -

03.2014 г.