Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002

„СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!


Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна

Официален сайт на проект „Студентски практики":

http://praktiki.mon.bg/sp/

ГРАФИК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОГОВОРИ
от Студенти, Ментори и Работодатели


Уважаеми колеги,

Поради достигане на лимита на индикативния брой студенти, провеждащи практическо обучение по проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики", определен от Министерството на образованието и науката,

Медицински университет - Варна

ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВА ПРИЕМАНЕТО НА ДОГОВОРИ
по проект „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

между Висшето училище и Студентите - практиканти, Организациите - работодатели и Менторите, считано от 07.07.2014 г.!

При увеличаване на лимита на индикативния брой студенти за Медицински университет – Варна ще бъде подновен приема на Договори по проекта, като своевременно ще бъде публикуван график за представяне на договори за подпис.Студенти, работодатели и ментори, след качването на подписаните договори в уеб системата, могат да получат своя екземпляр всеки вторник и четвъртъкв кабинет 212 от 14.00 до 17.00 часа

Студентите, които са приключили стажовете си и вече са получили стипендии, могат да получат удостоверенията си за завършено практическо обучение всеки вторник и четвъртък в кабинет 212  от 14:00 до 17:00 ч.