Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност
 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

"ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" – ВАРНА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

www.ophrd.government.bg

                          

Обществени поръчки

За връзка:

Тел:052/677 006

Тел: 052/677007

                                      

Запитване:

email: e_learning@mu-varna.bg

 

Екип на проекта:

Ръководител на проекта:

Доц. д-р Албена Керековска, д.м.

Координатор на проекта:

инж.Деян Грънчаров

Счетоводител на проекта:

Красимира Атанасова

Технически сътрудник:

Биляна Богданов

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Общата цел на проекта е постигане на по-успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, развитие на системата за учене през целия живот и развитие на дистанционни форми на обучение. 

 

Специфичните цели на настоящия проект са:

• Развитието на електронни форми на дистанционно обучение и улесняването на  ученето през целия живот.

• Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии, което ще доведе до повишаване на качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес.

• Подобряване на възможностите за дистанционно обучение.

• Интерактивен начин на обучение чрез дискусии, съвместни проекти и постоянна комуникация между студенти и преподаватели.

• Измеримост на постигнатите резултати от студенти и преподаватели.

• Обмяна на опит и добри практики с най-престижните университети в света.

• Постигане на европейско качество на висшето образование и модернизирането му в съответствие с европейските критерии.

• Повишаване качеството на образование чрез поставяне на университета в реална конкурентна среда  на национално и международно ниво.

• Ефективно включване в учебния процес на лица, които живеят извън академичните градове.

• Ефективно включване на лица със специални образователни потребности (лица с увреждания).

• Изграждане, инсталация и интеграция на цялостна електронна инфраструктура в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", предлагаща всички необходими функционалности и технически възможности за прилагане на качествено и съвременно дистанционно електронно  образование.

 

ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТА:

Дейност 1 – Сформиране на екип за организация и протичане на дейностите по проекта.

Дейност 2 - Разработване на цялостен план на създаване и развитие  на център за дистанционни форми на обучение.

Дейност 3 – Създаване на център за Дистанционни форми на обучение.

Дейност 4 – Закупуване на ДМА.

Дейност 5 - Закупуване на лицензи за специализиран софтуер – платформа за електронно обучение.

Дейност 6 - Създаване на електронно хранилище.

Дейност 7 - Разработване на електронни и мултимедийни помагала

Дейност 8 - Обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение.

Дейност 9 - Обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали.

Дейност 10 - Включване на лица от целевите групи в  електронни форми на дистанционно обучение.

Дейност 11 - Визуализация, информиране и публичност на проекта.

Дейност 12 - Дейности свързани с управлението и наблюдението на проекта.

Дейност 13 – Одит.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

• постигане на по-успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение

• Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии в сферата на образованието

• повишаване на качеството, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес

• Развитието на електронни форми на дистанционно обучение и улесняването на  ученето през целия живот

•  Ефективно включване в учебния процес на лица, които живеят извън академичните градове

• Предоставяне на качествено обучение на лица със специални образователни потребности (лица с увреждания)

• Въведени интерактивни начин на обучение чрез дискусии, съвместни проекти и постоянна комуникация между студенти и преподаватели

• Измеримост на постигнатите резултати от студенти и преподаватели

• Подобряване на възможностите за дистанционно обучение

• Обмен на опит и добри практики с най-добрите университети в света

• Постигане на европейско качество на висшето образование и модернизирането му в съответствие с европейските критерии

•   Повишаване качеството на образование чрез поставяне на университета в реална конкурентна среда както на национално,така и на международно ниво

• Изградена, инсталирана и интегрирана цялостна електронна инфраструктура в Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна, предлагаща всички необходими функционалности и технически възможности за прилагане на качествено и съвременно дистанционно електронно образование

 

ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА:

За да бъде определена най-подходящата целева група и дисциплините за включване в проекта ще бъде  направен пълен анализ на брой преподаватели, студенти, курсове и учебни материали към момента в университета. Проектът предвижда 45 (четиридесет и пет) преподаватели да бъдат обучени за прилагане на дистанционни форми на обучение както и 15 (петнадесет) преподаватели да преминат обучение за прилагане на интерактивни методи на преподаване. В последствие, обучените преподаватели могат да обучават своите колеги и да им предават знанията си. Проектът предвижда 1 000 (хиляда) студенти към момента в МУ-Варна да преминат отделни модули или цели курсове чрез дистанционната форма на обучение до края на изпълнението на проекта.

 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТА ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СА НАСОЧЕНИ КЪМ:

 • Осигуряване на равен достъп до образование за хората  като по този начин ще се даде възможност на работещи, хора в неравностойно положение или такива живеещи извън академичните градове да се включат успешно в образователния процес.

• Създаване на условия и среда за реализиране на практика на образователната концепция за „Учене през целия живот".

• Повишаване качеството на образованието в отговор на нуждите на студентите.

 • Превръщане на МУ-Варна в университет на знанието и   иновациите в отговор на динамиката и развитието на образователните изисквания  на световно ниво.


Проектът се финансира от Европейски социален фонд   Министерство на образованието, младежта  и науката

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование"

 

Обща сума по проекта:

592 068,00 лева


Място на изпълнение на проекта:

Североизточен район, област Варна, Oбщина Варна, Медицински университет  "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

 

Продължителност на проекта:

24 месеца

 

Срок на изпълнение на проекта:

 до 11.10.2014 г.