Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност
BG051PO001 – 6.2.18 -0001
 „Нови възможности за лекарите в България"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

http://www.mh.government.bg/

I.Обща информация 

Проект  BG051PO001-6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013", финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Обща продължителност на проекта:19 месеца. 

 

Продължителност на осигуряването на теоретично и практическо обучение по проекта: 15 месеца. 

 

Бюджет на проекта: 15 999 996,65 лв. 

 

Целева група: служители на доставчици на здравни услуги, сключили договор за обучение за придобиване на специалност в здравеопазването по реда на Наредба № 34/2006 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

 

Основната цел на проекта е да се повиши професионалният капацитет на служителите, ангажирани в сферата на здравните услуги. 
Това ще се реализира чрез постигането на две взаимосвързани специфични цели:
1. Подобряване достъпа на служители на доставчици на здравни услуги до обучения за придобиване на специалност до края на 2013 г. 
2. Усъвършенстване на съществуващите и въвеждане на нови управленски практики, имащи отношение към условията и реда за придобиване на специалност в здравеопазването. Чрез проекта ще бъде значително увеличен броят на лекарите, които ще могат да специализират и по-този начин да повишат своята квалификация. Пряк резултат от това е подобряване на здравното обслужване на населението.

 

Допустими дейности и разходи:

 

Дейности: 

  • Набиране на заявления и избор на лекари - специализанти по медицина и лекари - спезиализанти по дентална медицина, след сключен договор за обучение по реда на Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, в качеството им на служители на доставчици на здравни услуги. 
  • Осигуряване на теоретично и практическо обучение за периода на финансиране по проекта, съгласно утвърдената от министъра на здравеопазването учебна програма за всяка специалност за оставащото време на обучението.
  • Оценка на степента на усвояване на теоретичните знания и практическите умения определени в утвърдената учебна програма и индивидуалния учебен план. 
  • Формулиране на предложения за въвеждане на нови и/или усъвършенстване на съществуващите практики относно условията и реда за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както и неговото финансиране. 
  • Набиране и анализ на информация за постигнатите резултати от специализантите по време на обучението. 
  • Популяризиране на възможностите за участие в схемата сред служителите на доставчиците на здравни услуги.   


Разходи 
· Стипендии в размер на две минимални работни заплати за времето, за което не са получавани доходи от трудови правоотношения (в случай на неплатен отпуск или друга причина); 

· Разходи за практическо и теоретично обучение за лекарите по медицина и за лекарите по дентална медицина; 

· Медицинско облекло и обувки; 

· Учебна медицинска литература; 

· Административни разходи.


II. Разработени материали: 

 

2.1. Как да кандидатствам?

Министерство на здравеопазването обявява нова фаза за набиране на заявления от по лекари – специализанти дентална медицина за финансиране по проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България". За участие в проекта могат да кандидатстват лекари специализанти обучаващи се на места срещу заплащане и на места финансирани от друг източник.

Срокът за подаване на заявление за кандидатстване за финансирате по проекта е до изчерпване на местата за финансиране. Класиране ще бъде обявявано ежеседмично на страницата на Министерство на здравеопазването в рубриката с информация за проекта.

По проекта може да кандидатствате с копие от договора за обучение и
Образец заявление за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България"

Като подадете документи си в деловодството на Министерство на здравеопазването на адрес "Св. Неделя" №5 или по пощата с обратна разписка. Документите следва да бъдат поставени в непрозрачен запечатан плик с надпис:
За Министерство на здравеопазването

Адрес: "Света Неделя" № 5

Заявление за участие в проект BG051PO001 - 6.2.18 - 0001 "Нови възможности за лекарите в България".

2.1.1. Какво да направя след излизане на класирането: 

„Уважаеми дами и господа, моля всички одобрени в настоящото класиране да изтеглят, попълнят и разпечатат в шест екземпляра Договора за финансиране. След което, да съберат подписите на страните по договора (без тези на Министър и директора на „Счетоводство и финанси") 
В срок до 29.11.2013 г. да го представят в сградата на Министерство на здравеопазването находяща се на бул. „Ал. Стамболийски" № 39, ет. 4, каб. 5 (за Деница Димитрова, мл. експерт в Дирекция „Международни проекти и специализирани донорски програми"). 

Моля, ако някой то Вас се откаже да сключи договор да ни уведоми с мейл на адрес dedimitrova@mh.government.bg.

В случай, че не сте в София може да изпратите договора си на горепосочения адрес или на адрес пл. „Св. Неделя" № 5, на вниманието на ЕУП по проект „Нови възможности за лекарите в България", дирекция „МПСДП". 
Обръщам внимание на това, че към момента на подаване на договора не е нужно да бъде предоставено нищо друго, освен самия договор, т.е. не са нужни другите приложения, те ще влязат в употреба на по-късен етап. 
На вниманието на всички попаднали в листа на чакащите: Вие сте одобрени на етап административни критерии, но за момента няма свободни места, на които да бъдете класирани. При условие, че има одобрени Ваши колеги, които се откажат да сключат договори ще ви уведомим писмено или по телефон за възможността да сключите договор. 

С уважение, 

Деница Димитрова" 

2.2. Документи и инструкции за одобрени специализанти по проект „НВЛБ" 

2.2.1.Договор за финансиране

2.2.2. Приложения 


III.Класиране

Като подадете документите си в деловодството на Министерството на здравеопазването на адрес "Св. Неделя" №5 или по пощата с обратна разписка. Документите следва да бъдат поставени в непрозначен запечатан плик с надпис:
За Министерство на здравеопазването

Адрес: "Света Неделя" №5

Заявление за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България". 

3.1.  Минали класирания

3.2. Класиране на 18.11.2013 г.

Класиране на кандидатите по проект BG051PO001 – 6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България", подали документи за кандидатстване през периода 18.11.2013г. - одобрени

Класиране на кандидатите по медицина по проект BG051PO001 – 6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България", подали документи за кандидатстване през периода 18.11.2013г. - одобрени (лист на чакащите)

Класиране на кандидатите по дентална медицина по проект BG051PO001 – 6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България", подали документи за кандидатстване през периода 18.11.2013г.- одобрени

Класиране на кандидатите по проект BG051PO001 – 6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България", подали документи за кандидатстване през периода 18.11.2013г. – неодобрени

 

IV. Обществени поръчкиwww.mh.government.bg - Обществени поръчки - профил на купувача 


V. За контакти:


Деница Димитрова, асистент по проекта и младши експерт в отдел „Управление на международни проекти", дирекция „Международни проекти и специализирани донорски програми"

Тел. 02/ 9301 255

Факс: 02/ 981 89 93

Ел. поща: dedimitrova@mh.government.bg