Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Често задавани въпроси

​​

Уважаеми кандидат-студенти, тук можете да намерите отговори на най-често задаваните въпроси относно кандидатстването в Медицински университет – Варна.

Ако не намирате отговор на Вашия въпрос по-долу, моля, свържете се с нас на e-mail: ksk@mu-varna.bg или на телефони 052/677013, 677015 и 677060 (последният телефонен номер е активен само по време на приема на документи).

​     ВЪПРОС: Ще кандидатствам за специалностите от Медицинския колеж, както и за „Медицинска сестра" и „Акушерка". Мога ли да се явя на предварителен изпит?

 Отговор: Предварителни изпити в МУ-Варна са само за кандидат-студенти по специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация".

 ​

ВЪПРОС: Оценките от предварителните или от редовните изпити са балообразуващи за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация"?

 Отговор: Съгласно Правилника за прием на студенти в Медицински университет – Варна, кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.

 

ВЪПРОС: Доволен съм от оценките си на предварителните изпити. Трябва ли да подавам някакви документи и да се явявам на изпити отново?

Отговор: Ако желаете да използвате оценките си от предварителните изпити и няма да се явявате на редовни такива, единственото, което трябва да направите е да подадете документи за кандидатстване. 

Ако изберете да направите това в МУ-Варна е необходимо да попълните документи за кандидатстване, които ще получите на място. 

Ако подавате документи онлайн е необходимо да попълните документите за кандидатстване в регистрационната форма. 

Не забравяйте, че е необходимо да предоставите и дипломата си за средно образование.

В този случай не се дължат кандидатстудентски такси.


ВЪПРОС: Какви са начините за подаване на документи за кандидатстване?

 

Отговор: Документи за кандидатстване можете да подадете:

  • чрез сайта на МУ-Варна – от тук;
  • в Медицински университет – Варна (гр. Варна, ул. „Ма­рин Дринов" №55);
  • във филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново – за кандидатстващите само за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" в съответния филиал.


ВЪПРОС: Откъде могат да се закупят кандидатстудентските издания за подготовка?

 

Отговор: Справочник за прием на студенти в МУ-Варна и сборниците за подготовка могат да бъдат закупени от следните места.


ВЪПРОС: Документи за кандидатстудентски изпити могат ли да се подават на други места? (например Център за кандидатстудентска подготовка)?

Отговор: Медицински университет – Варна не работи с представители и бюра за прием на кандидатстудентски документи, както във Варна, така и в останалите градове в страната.

Документи се подават чрез сайта на университета, както и на място в МУ-Варна и филиалите в гр. Сливен, Шумен и Велико Търново.


ВЪПРОС: Необходимо ли е кандидат-студентът лично да подава документите за кандидатстване?

Отговор: Не, това не е задължително условие. Документите могат да се подадат чрез сайта на университета или от друго лице на място, което задължително представи незаверено фотокопие на лична карта на кандидат-студента, което ще бъде върнато след сверяване. Не се приемат документи изпратени по пощата. 


ВЪПРОС: Може ли да се кандидатства за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" или за някоя от специалностите в Медицинския колеж с оценката от ДЗИ (Държавен зрелостен изпит) по биология, без да се полага приемен изпит?

 Отговор: Не, не е възможно. Съгласно Правилника за прием на студенти в Медицински университет – Варна, кандидатстването за тези специалности е чрез конкурсен изпит тест по биология. Единствено за специалностите „Здравен мениджмънт" (бакалавър), "Логопедия" и „Медицински оптик" се кандидатства без конкурсен изпит, с оценката по биология от дипломата за средно образование и удвоената оценка по български език и литература от ДЗИ (при неположени държавни зрелостни изпити се вземат оценките от курса на обучение).


ВЪПРОС: Имам завършено висше образование за степен "бакалавър" – държавна поръчка. Мога ли да кандидатствам за специалностите „Медицинска сестра", „Помощник-фармацевт" или „Рехабилитатор" по държавна поръчка?

 Отговор: Отговор: Съгласно Закона за висшето образование чл. 91, ал. 7, т. 2 и Правилника за прием на студенти в Медицински университет – Варна, всички кандидат-студенти подписват декларация, че не са се обучавали и в момента не се обучават в същата или в по-висока образователно-квалификационна степен в друго висше учебно заведение или в МУ-Варна, на място, субсидирано от държавата. Във връзка с тези ограничения Вие не можете да се обучавате отново по държавна поръчка. 

ВЪПРОС: Имам завършено висше образование за степен "магистър" – платено обучение. Мога ли да кандидатствам по държавна поръчка за същата степен за някоя от специалностите „Медицина", „Дентална медицина" или „Фармация"?

 Отговор: Да, съгласно Закона за висшето образование Вие можете да се обучавате по държавна поръчка, тъй като до момента за Вашето обучение не са били отпускани средства от държавния бюджет. 


ВЪПРОС: Мога ли да кандидатствам в класирането с оценка от положен приемен изпит в друго висше училище?

 Отговор: Не, не е възможно. За да се участва в класирането за дадена специалност е необходимо успешно да се положат съответните конкурсни изпити в Медицински университет – Варна.


 

ВЪПРОС: Трябва ли да държа матура по предметите от които се образува бала?

 

Отговор: Не, няма такова задължително условие.


ВЪПРОС: Коя от оценките в дипломата за средно образование се взема при формирането на бала, когато по балообразуващ предмет е положен и държавен зрелостен изпит?

 

Отговор: Когато в дипломата за завършено средно образование са вписани две оценки по балообразуващите предмети, от които едната е от зрелостен изпит, а другата от курса на обучение, за окончателна се смята оценката от зрелостния изпит. Оценките от задължително избираеми дисциплини (ЗИД) и свободно избираеми дисциплини (СИД) не са балообразуващи.


ВЪПРОС: Заплащането на таксите само по банков път ли може да се извърши? Възможно ли е да се плати на място в университета? Ако да, то каква е процедурата, къде точно трябва да се отиде?


Отговор: Освен чрез превод по банковата сметка на МУ-Варна в:
                Банка ДСК ЕАД, Клон Варна, 
                BIC: STSABGSF
                IBAN: BG24STSA93003100040700

Можете да заплатите таксите и чрез ПОС терминал с дебитна карта на място в МУ-Варна (гр. Варна, ул. „Ма­рин Дринов" №55, IV Аудитория – етаж 1). От тази услуга могат да се възползват кандидат-студентите, които ще подават документи за специалностите, които са след придобито средно образование.


ВЪПРОС: Какви са сроковете за подаване на документи за кандидатстване?

 

Отговор: Сроковете за подаване на документи може да видите тук.  


ВЪПРОС: Дипломата ми за средно образование няма да е издадена до крайния срок за подаване на документи. Какво трябва да направя за да кандидатствам в МУ-Варна без диплома?

Отговор: Завършилите през настоящата учебна година, които не са получили своите дипломи за средно образование до изтичане на срока за подаване на документи, е необходимо да представят удостоверение или служебна бележка от училището, включваща задължително следните реквизити:

  • балообразуващите оценки от задължителните дисциплини от дипломата;
  • оценките от всички държавни зрелостни изпити, на които са се явили;
  • изходящ номер, подпис и печат на училището.

 

ВЪПРОС: Приемате ли студенти с диплома за средно образование от чужбина в Медицински университет?
Ако да, как точно?

Отговор: Според Правилника за прием на студенти в Медицински университет - Варна:  Лицата, които не са завършили средно образование в Република България, представят документ за завършено средно образоване (диплома), признат от експертна комисия към Регионално управление на образованието (РУО), съгласно чл. 3, ал. 3 от НАРЕДБА №2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, обн. ДВ, бр. 40 от 29.04.2003 г. Това можете да направите в най-удобния за Вас град и съответния РУО в него. За да бъдат записани за студенти, посочените кандидат-студенти се задължават да представят документ от изпит за владеене на български език в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на МУ-Варна или свидетелство за езикова компетентност – ниво В2. 


ВЪПРОС: Как мога да разбера в коя зала ще се проведат приемните изпити?

Отговор: В деня преди всеки един от изпитите на сайта на МУ-Варна (www.mu-varna.bg) ще бъде публикувано разпределението по зали и сгради. Ще бъде представена онлайн карта с точна визуализация на всяка сграда и филиалите, където ще се проведат изпитите.