Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Документи за кандидатстване за прием в подготвителен или първи курс

Чуждестранните кандидат-студенти, подават лично, чрез упълномощен представител или изпращат по пощата (на адрес: Учебен отдел, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", ул. „Марин Дринов" № 55, град Варна 9002, България) следния комплект от документи:

1. Формуляр за кандидатстване, който може да бъде попълнен онлайн след регистрация тук http://e-application.mu-varna.bg/card. Попълненият формуляр е необходимо да бъде разпечатан и подписан от кандидата при подаването на по-долу изброените документи;

2. Копие на дипломата за средно образование;

3. Копие на приложението с оценките към дипломата за средно образование;

4. Документ, издаден от компетентен орган (средното училище, в което е завършил кандидатът), с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища и университети на държавата, в която е завършено средното образование;

5. Медицинско свидетелство (удостоверяващо и психично здраве), издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването;

Обучението по обявените специалности в МУ-Варна не е подходящо за лица със следните заболявания

Документите по т. 2, 3, 4 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени. При липса на такива разпоредби се легализират по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа;

За повече информация относно изискванията за легализация и превод на документите, моля прочетете следното https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi/zaverki-legalizacia/obshta-informatsia

6. Пет снимки  паспортен формат;

7. Нотариално заверена декларация от родител за финансова издръжка на кандидата по време на обучението му в Република България, преведена на български език;

8. Фотокопие на валидна лична карта / паспорт на кандидата;

За кандидати с двойно гражданство, едното от които е българско, освен описаните по-горе документи се представят още: копия на двете лични карти (паспорти).

9. Декларация за идентичност на имената (легализирана и преведена на български език съгласно изискванията), в случай, че кандидатът има разлика/ки в имената по лична карта / паспорт и в документа за завършено средно образование;

10. Документ за владеене на български език / английски език, издаден от висше училище в Република България (изисква се само от кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка в МУ-Варна);

11. Пълномощно (легализирано и преведено на български език съгласно изискванията) - в случай, че документите за кандидатстване в МУ-Варна се подават от упълномощен представител на кандидата;

12. Две обикновени фотокопия на пълния пакет документи (от т.1 до т. 11 вкл.).

След приемане и одобряване на документите за кандидатстване Медицински университет – Варна ги изпраща в МОН (Министерство на образованието и науката) за издаване на Удостоверение за входна виза за обучение тип „Д". Кандидатите получават Удостоверението за виза /лично или чрез свой официално упълномощен представител/ от Учебен отдел на МУ – Варна, и го представят в посолството (консулство) на Р. България в съответната държава за получаване на разрешение за пребиваване в Р. България с цел обучение. Получилите входна виза тип „Д" кандидати се записват за студенти в МУ-Варна.