Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Документи за специализанти

5.Копия от оперативните протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от съответните ръководители, когато за определени специалности в програмите се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности (манипулации, операции и др.).
6.Удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение в база за следдипломно обучение.
7.Документи за внесени суми за обучението в случаите, когато специализацията е платена.
8.Анкетна карта (по образец) за специализантите на място финансирано от държавата
9.Копие на договори с Регионалната здравноосигурителна каса – Іва и последна страница (за общопрактикуващите лекари).
10.Данни за издаване на свидетелство (по образец)
11.Актуална снимка (размер 3,5/4,5) – 2 бр.
12.Пощенски плик с точен адрес – 2 бр.

1.Молба до Ректора
Молбата до Ректора на Медицински университет-Варна е по образец и може да бъде изтеглена от тук, или да се получи от Отдел СДО при подаване на документите през м.януари или през м.август.

2.Книжка за специализация.
В книжката за специализация трябва да са отразени положените колоквиуми, по теми, съобразно утвърдените програми за специализация от Министъра на здравеопазването. За всеки колоквиум трябва да е вписана:

  • Дата на полагане;
  • Темата на колоквиума, съгласно програмата. По желание към темата на колоквиума може да се впишат и въпросите;
  • Оценка;
  • Изпитна комисия – имена и подписи;
  • Печат на структурата или институцията, където е положен колоквиума.

Колоквиумите се полагат през определен интервал, съгласно програмата за специализация, или минимум през 3 месеца. Броят на колоквиумите по утвърдената програма от МЗ трябва да отговаря на броя на положените колоквиуми в книжката. Не се допуска обединяване на колоквиуми! Книжката се предоставя в оригинал.

3.Документ, който удостоверява професионален стаж.
Документът, който удостоверява професионален стаж /Препис-извлечение от трудовата книжка/ се издава от институцията  в която работи специализанта. Документът следва да отразява институциите в които е работило лицето, длъжностите които последователно е заемало, дата на назначаване и дата на прекратяване. Документът следва да е изведен (да има изх.№) и да е подписан от ръководителя на институцията (директор, управител) и да е подпечатан. Документа се предоставя в оригинал.

4. Атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план. 
Атестата се подписва от ръководителя на специализанта и се поставя дата на изготвяне. Атестата задължително съдържа данни за специализанта: име, специалност, база за практическо обучение, дата на започване, срок на обучение, периоди на прекъсване и на проведено обучение, крайна дата на обучение; информация относно изпълнението на програмата за обучение и завършва с мнението на ръководителя, относно готовността на специализанта за явяване на държавен изпит. Ръководителят на специализанта може да включи и допълнителна информация. Атестата се предоставя в оригинал.5.Копия от оперативните протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от съответните ръководители, когато за определени специалности в програмите се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности (манипулации, операции и др.).
Ако документът се оформи като списък, той трябва да бъде подписан от ръководителя на специализанта и да има дата на съставянето му. Ако се оформи като удостоверение следва да има и изх.№. В документа трябва да бъдат отразени всички видове дейности, които са описани в програмата и съответния брой на извършените дейности. Списъка/удостоверението се предоставя в оригинал.


6.Удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение в база за следдипломно обучение. 
Удостоверенията следва да имат изх.№, да са подписани от ръководителя на модула и/или от ръководителя на специализацията и да са подпечатани с печата на структурата или институцията, където е проведено обучението и издадено удостоверението. Удостоверенията се предоставят в оригинал.


7.Документи за внесени суми за обучението в случаите, когато специализацията е платена. за повече информация
За заплатените такси към МУ-Варна се предоставят копия от документите издадени от банките (бордера, вносни бележки и др.). За заплатените такси към базата за практическо обучение се предоставя в оригинал документ (писмо, удостоверение, служебна бележка) за липса на задължения към датата на приключване на обучение на специализанта към базата за практическо обучение.

8.Анкетна карта (по образец) за специализантите на място финансирано от държавата Анкетната карта е предоставена от Министерство на здравеопазването и се попълва от специализантите които са записани на специализация на място финансирано от държавата по Наредба № 34.
Ако специализанта е сключил договор с лечебно или здравно заведение, в който е уговорено задължение за специализанта да работи в него след завършване на обучението за придобиване на специалност за срок, не по-малък от продължителността му, договорът се прилага към анкетната карта. Договорът се прилага или в оригинал, или нотариално заверено копие от него. Анкетната карта се получава от отдел СДО при подаване на документите за държавен изпит.


9.Копие на договори с Регионалната здравноосигурителна каса – Іва и последна страница (за общопрактикуващите лекари).
Копие на договори с РЗОК – Іва и последна страница (за общопрактикуващите лекари) от 2000 година до момента, или откакто имат сключен договор. Копието на договорите с РЗОК може да се замени от удостоверение, издадено от РЗОК за реализирана дейност от 2000 година до момента по сключени договори с РЗОК, които се изброяват.

10.Данни за издаване на свидетелство (по образец)

11.Актуална снимка (размер 3,5/4,5) – 2 бр.
Актуални снимки – 2 броя, цветни, във формат за лична карта (размер 3,5/4,5). На гърба на снимките се изписва име и специалност.

12.Пощенски плик с точен адрес – 2 бр.
Пощенски плик, без пощенски марки, с четливо надписан в долния десен ъгъл - Получател: имена и точен адрес. Приемат се пликове с размери около А5 (по-малки от А4), не се приемат пликове с размер А4.