Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Информация за конкурса

Медицински университет – Варна обявява конкурси за местата за специализанти по специалности, съгласно номенклатурата на специалностите в Приложение 1 от Наредба 34 от 29.12.2006г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, на основание чл.19 и във връзка с чл.20, чл.20б и чл.38 от Наредба 34/2006г., Заповед № РД 21-6/17.12.2013г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № Р-106-1/08.01.2014г. на Ректора на МУ-Варна.

Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е от 20.01.2014г. до 18.02.2014г. включително.

Документите се подават в отдел СДО на МУ-Варна,

ул. Марин Дринов № 55, ет.2, стая 206,

от 11 - 12 часа и от 13 – 16 часа,

всеки работен ден.

Такси за участие в конкурс за записване на специализация за една специалност, съгласно Заповед на Ректора на МУ-Варна, са както следва:

  • конкурс с изпит130 лв.
  • конкурс по документи55 лв.
Таксите се внасят по банков път, по сметка на МУ-Варна, след представяне на необходимите документите в отдел СДО.

Фактури за внесени такси се издават при изрично поискване от страна на вносителя на таксата в петдневен срок от извършване на плащането.

При отказ от участие в конкурса, внесените такси не се възстановяват.

При подаване на документите, кандидатите получават конспект за изпита по съответната специалност.