Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН АСИСТЕНТ, ПРОФЕСОР И ДОЦЕНТ 

 

Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"- Варна на основание чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурс за заемане на следните академични длъжности:

           

„Професор"

 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „кардиология" – един за нуждите на факултет „Медицина", катедра „Вътрешни болести", УС по кардиология и Втора клиника по кардиология, Отделение по неинвазивна кардиология към МБАЛ „Св. Марина" ЕАД- Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „нервни болести" – един за нуждите на Филиал Сливен, катедра „Здравни грижи" и Първа клиника по нервни болести към МБАЛ „Св. Марина" ЕАД- Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност „орална и лицево-челюстна хирургия" – един за нуждите на факултет „Дентална медицина", катедра „Орална, лицево-челюстна хирургия";

   

   „Доцент"
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „образна диагностика" – един за  нуждите на факултет „Медицина", катедра „Образна диагностика и лъчелечение" и  Клиника по образна диагностика към МБАЛ „Св. Марина" ЕАД- Варна;
 • в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, по специалност „икономика на здравеопазването" – един за нуждите на  факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Икономика и управление на здравеопазването" , УС „Здравно-икономически и финансови анализи;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществена здраве, по специалност „управление на здравните грижи" – един за  нуждите на факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Здравни грижи", УС „Акушерка";
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществена здраве, по специалност „управление на здравните грижи" – един за  нуждите на факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Здравни грижи", УС „Медицинска сестра";
 • в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, по специалност „български език" (български език като чужд) – един за нуждите на Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, катедра „Славянски езици и комуникации". Кандидатите да имат придобита втора ОКС по специалност „английска филология";
 • в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, по специалност „български език" (български език за медицински цели) – един за нуждите на Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, катедра „Славянски езици и комуникации". Кандидатите да имат придобита допълнителна квалификация по компютърни умения;
 • в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, по специалност „английски език" (английски език за медицински цели) – един за нуждите на Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, УС „Западни и класически езици";
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществена здраве, по специалност „управление на здравните грижи" – един за  нуждите на Медицински колеж-Варна, УС „Зъботехника";
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществена здраве, по специалност „управление на здравните грижи" – един за  нуждите на Медицински колеж-Варна, УС „Медицински лаборант";

   

  „Главен асистент"
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „медицинска генетика" – един за нуждите на факултет „Медицина", катедра „Медицинска генетика" и Лаборатория по медицинска генетика към МБАЛ „Св. Марина" ЕАД - Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „нефрология" – един за нуждите на факултет „Медицина", катедра „Вътрешни болести" , УС по нефрология, хемодиализа и токсикология и Клиника по нефрология към МБАЛ „Св. Марина" ЕАД - Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „акушерство и гинекология" – един за нуждите на  факултет „Медицина", катедра „Акушерство и гинекология" и  Клиника по Гинекология към МБАЛ „Св. Анна" АД-Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „акушерство и гинекология" – един за нуждите на  факултет „Медицина", катедра „Акушерство и гинекология" и  Родилно отделение към МБАЛ „Св. Анна" АД-Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност „пародонтология и заболявания на оралната лигавица" – един за нуждите на  факултет „Дентална медицина", катедра „Пародонтология и дентална имплантология";
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност „детска дентална медицина" – един за нуждите на  факултет „Дентална медицина", катедра „Детска дентална медицина";
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „хранене и диететика" – един за нуждите на  факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Хигиена и епидемиология";
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „епидемиология на инфекциозните болести" – един за нуждите на  факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Хигиена и епидемиология", УС по епидемиология;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Медицина, по специалност „управление на здравните грижи" – един за нуждите на  факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Здравни грижи", УС „Медицинска сестра". Кандидатите да имат придобита степен на висшето образование ОКС „магистър" по специалност „управление на здравните грижи" и професионална квалификация на специалност „медицинска сестра";
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи, по специалност „управление на общественото здраве" – един за нуждите на  Медицински колеж, УС „Рехабилитатор".

   

   

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в "Държавен вестник".

 

За справки и документи – в Медицински университет – Варна, ул. "Марин Дринов" № 55, Отдел „Научна дейност и кариерно развитие", ет.3, стая 319, тел. 052/677-055 и 052/677-056.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 96/01.12.2017 г.

 

 

 

 

 

 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 

„ПРОФЕСОР"1.Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса.
2.Творческа автобиография с подпис на кандидата.
3.Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея.
4.Нотариално заверено копие на диплома за придобита ОНС "Доктор".
5.Нотариално заверено копие на документ за призната специалност (ако има такава в Наредба No 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването).
6.Нотариално заверено копие на диплома за академична длъжност „Доцент";
7.Публикуван монографичен /хабилитационен труд (4 екземпляра) или равностойни на монографичен / хабилитационен труд публикации, които не трябва да повтарят представените за придобиване на ОНС „Доктор", НС„ Доктор на науките" и представените като "равностойни на монографичен труд публикации" за заемане на академичната длъжност „Доцент".
7.1. Монографичният/хабилитационният труд трябва да е идентифициран с международен стандартен номер на книгата –ISBN (даден от МУ-Варна) и публикуван на хартиен носител в тираж не по-малко от 200 броя. Монографичният труд е непериодично научно издание, което съдържа пълно и задълбочено изследване на един широк или по-тесен проблем със значителен приносен характер, написано от един автор и достъпно под формата на книга.Монографичният/хабилитационният труд се представя за предварителна рецензия на две хабилитирани лица. Подготвя се в обем над 140 стр. (не включващ библиография и приложения), шрифт Times New Roman, единично разстояние между редовете.Библиографският списък да съдържа над 160 източника и да е оформен по изискванията на стандарта. обобщен в Препоръките за публикуване, редактиране, оформяне и отразяване на научни публикации в медицински списания на NLM's (National Library of Medicine) и International Committee of Medicine journal Editors (ICMJE).
7.2. Равностойни на монографичния/хабилитационния труд публикации:
7.2.1. Неклинични специалности –10 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 7 от които с импакт фактор.
7.2.2.Клинични специалности–7 пълнотекстови публикации в чуждестраннинаучни списания, 4 от които с импакт фактор.
7.2.3. Икономика, управление, педагогика, езици и спорт  – 7 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 4 от които с импакт фактор.
8.Списък с реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания с ISSN и сборници с ISBN – поне 25, които не включват представените за заемане на АД „Доцент" и тези представени като равностойни. Не се допуска повече от 10% от списъка с публикации да бъде под печат.
9.Копия на научните публикации.
10. Резюме на научните трудове.
11. Списък с участия в национални и международни научни прояви и участия в проекти.
12. Справка за приносите на научните трудове.
13. Удостоверение за ръководство на докторанти и защитени под негово ръководство дисертационни трудове. Да е научен ръководител на поне трима докторанти, от които поне двама успешно защитили и поне един от защитилите – в същата научна специалност.
14. Удостоверение за стаж по съответната специалност.
15. Удостоверение за преподавателски стаж.
16. Справка за учебна натовареност, не по-малко от 100 часа средно/ годишно, в период от последните 4 години, поне 50% от които да са били лекции.
17. Медицинско свидетелство.
18. Свидетелство за съдимост.

19. Резюмета на монографичния/ хабилитационния труд на български и английски език, всяко в обем не по-малко от 10 стандартни машинописни страници (на електронен носител).

20. Доказателство за регистрация в Google Scholar (както и Research Gate и други профили в научни мрежи).
21. Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност: диплома за придобита НС „Доктор на науките", справка за импакт фактор, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО, съгласно базата данни на Thomson Reuters, справка за цитирания, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО,  рационализации, участия в проекти, участия в национални и международни научни прояви и др., съгласно Приложение 1 от ПРАС в МУ-Варна

22. Декларация за достоверност на представените документи.

 

ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДСТАВЯТ В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ- ОРИГИНАЛ И ОСЕМ ЕКЗЕМПЛЯРА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И КНИГИ ИЗДАДЕНИ ПРЕДИ 2010 Г. МОГАТ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ХАРТИЕН ИЛИ ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „НАУЧНА ДЕЙНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул. "Марин Дринов", 55, ет. 3, стаи 318 и 319, тел: 052/677 083, 052/677 084, 677-055, 677-056

 

 

 

 

 

 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

„ДОЦЕНТ"

 

1.Заявление до Ректора, за допускане до участие в конкурса.

2.Творческа автобиография с подпис на кандидата

3.Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея.

4.Нотариално заверено копие на диплома за придобита ОНС „Доктор".

5. Нотариално заверено копие на документ за призната специалност в сферата на здравеопазването(ако такава е регламентирана в Наредба No 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването).

6. Удостоверение за стаж по съответната специалност.

7. Удостоверение за преподавателски стаж.

8. Справка за учебна натовареност, не по-малко от 100 часа средно/ годишно за период не по-малък от пет години.

9. Публикуван монографичен /хабилитационен труд (4 екземпляра) или равностойни на монографичния труд публикации. Монографичният/хабилитационният труд или „равностойните публикации", представени по ал. 1, т. 8, не трябва да повтарят представените за придобиване на образователната научна степен „Доктор" и за придобиването на научна степен „Доктор на науките".

9.1. Монографичният/хабилитационният труд трябва да е идентифициран с международен стандартен номер на книгата –ISBN (даден от МУ-Варна) и публикуван на хартиен носител в тираж не по-малко от 200 бр. Монографичният труд е непериодично научно издание, което съдържа пълно и задълбочено изследване на един широк или по-тесен проблем със значителен приносен характер, написано от един автор и достъпно под формата на книга. Монографичният/хабилитационният труд се представя за предварителна рецензия на две хабилитирани лица. Подготвя се в обем над 100 стр. (невключващ библиография и приложения), шрифт Times New Roman, единично разстояние между редовете.Библиографският списък да съдържа над 120 източника и да е оформен по изискванията на стандарта. обобщен в Препоръките за публикуване, редактиране, оформяне и отразяване на научни публикации в медицински списания на NLM's (National Library of Medicine) и International Committee of Medicine journal Editors (ICMJE).

9.2. Равностойни на монографичния/ хабилитационния труд публикации:

9.2.1. Неклинични специалности – 8 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 3 от които с импактфактор.

9.2.2.Клинични специалности – 5 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 2 от които с импакт фактор.

9.2.3. Икономика, управление, педагогика, езици и спорт –5 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 2 от които симпакт фактор.

10. Списък с реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания с ISSN и сборници с ISBN – поне 25, които не включват представените, като равностойни. Не се допуска повече от 10% от списъка с публикации да бъде под печат.

11. Копие от научните публикации.

12. Резюме на научните трудове.

13. Списък с участия в национални и международни научни прояви, участия в проекти.

14. Справка за приносите на научните трудове.

15. Медицинско свидетелство.

16. Свидетелство за съдимост.

17. Резюмета на монографичния/ хабилитационния труд на български и английски език, всяко в обем не по-малко от 10 стандартни машинописни страници (на електронен носител).

18. Доказателство за регистрация в Google Scholar (както и Research Gate и други профили в научни мрежи).

19. Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност: диплома за придобита НС „Доктор на науките", справка за импакт фактор, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО, съгласно базата данни на Thomson Reuters, справка за цитирания, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО,  рационализации, участия в проекти, участия в национални и международни научни прояви и др., съгласно Приложение 1 от ПРАС в МУ-Варна;

20. Декларация за достоверност на предоставените документи.

 

 ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДСТАВЯТ В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ- ОРИГИНАЛ И ОСЕМ ЕКЗЕМПЛЯРА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.

МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И КНИГИ ИЗДАДЕНИ ПРЕДИ 2010 Г.МОГАТ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ХАРТИЕН ИЛИ ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „НАУЧНА ДЕЙНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул. "Марин Дринов", 55, ет. 3, стаи 318 и 319, тел: 052/677 083, 052/677 084, 677-055, 677-056

 

 

 

 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

„ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

 

 

1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;

2. Творческа автобиография с подпис на кандидата;

3. Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея;

4. Нотариално заверено копие на диплома за придобита ОНС „Доктор";

5. Удостоверение за стаж по специалността;

6. Удостоверение за преподавателски стаж;

7. Списък на реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания с ISSN и сборници с ISBN, с подпис на кандидата –не по-малко от 7 броя (не се допуска повече от 10% от списъка да бъде под печат);

8. Медицинско свидетелство;

9. Свидетелство за съдимост;

10. Копие от научните публикации;

11. Документ за владеене на чужд език–ниво В2 или аналогичен документ, издаден от Департамент „Чуждоезиково обучение, комуникации и спорт" на МУ-Варна;

12. Доказателство за регистрация в Google Scholar (както и Research Gate и други профили в научни мрежи)

13. Други документи, свързани с научно-преподавателска дейност, копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването, справка за импакт фактор, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО, съгласно базата данни на Thomson Reuters, справка за цитирания, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО,  рационализации, участия в проекти, участия в национални и международни научни прояви и др., съгласно Приложение 1 от ПРАС в МУ-Варна.

14. Декларация за достоверност на предоставените документи.

 

 

ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДСТАВЯТ В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ- ОРИГИНАЛ И ШЕСТ ЕКЗЕМПЛЯРА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.

МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И КНИГИ ИЗДАДЕНИ ПРЕДИ 2010 Г. МОГАТ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ХАРТИЕН ИЛИ ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „НАУЧНА ДЕЙНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул."Марин Дринов", 55, ет. 3, стаи 318 и 319, тел: 052/677 083, 052/677 084, 677-055, 677-056