Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурси

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент", както следва:

 

За Факултет „Медицина"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „съдова хирургия" /по чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда/ за нуждите на Катедра „Сърдечно-съдова хирургия и ангиология" и Клиника по съдова хирургия към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;

 

За Факултет „Обществено здравеопазване"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност професионални болести" – едно място за нуждите на  Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания", УС „Професионални болести" и Клиника по нервни болести към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право, по специалност право" – едно място /0,5 длъжност/ за нуждите на Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", УС „Медицинска етика и право".

 

Конкурсният изпит за заемане на академична длъжност „асистент" ще се проведе на два етапа: по съответната специалност и степен на владеене на чужд език /английски/.

 

Срокът за подаване на документи е тридесет дни от датата на публикуване на обявата на интернет страницата на МУ- Варна. 

           

За справки и документи – в Медицински университет- Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, Отдел „Човешки ресурси", ет.4, стая 416, тел. 052/677-135, 052/677-033 и 052/677-136.

 

Дата на публикуване на обявата на 23.02.2018 г.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ"

 

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурс или Заявление по чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда
 2. Автобиография, с подписа на кандидата;
 3. Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея. За завършили обучението си студенти, на които все още не е издадена диплома се допуска кандидатстване с академична справка (оригинал или нотариално заверено копие);
 4. Нотариално заверено копие на документ за призната специалност (ако има такъв);
 5. Нотариално заверено копие на диплома за ОНС „доктор" (ако има такава);
 6. Копие от заповед за отчисляване с право на защита (ако има такава);
 7. Документ за владеене на английски език (ако има такъв);
 8. Документ за трудов стаж (ако има такъв);
 9. Медицинско свидетелство;
 10. Свидетелство за съдимост;
 11. Декларация за достоверност на представените документи;
 12. Други документи по преценка на кандидата.