Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурси

Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"- Варна преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017/ 2018 г., публикувани в ДВ бр. 22/ 13.03.2018 г. по области на висше образование, професионални направления и докторски програми, както следва:


ШифърОбласти на висше образование, професионални направления и докторски програмиФорми на обучение
РедовнаЗадочна
7Здравеопазване и спорт  
7.1.Медицина  
 Кардиология1 
 Психиатрия2 
 Ортопедия и травматология1 
 Хематология и преливане на кръв1 
 Гастроентерология1 
 Вътрешни болести1 
 Нефрология1 
 Ендокринология2 
 Дерматология и венерология1 
 Акушерство и гинекология1 
 Онкология4 
 Обща медицина1 
7.2.Стоматология  
 Терапевтична стоматология3 
7.3.Фармация  
 Токсикология1 
7.4.Обществено здраве  
 Управление на здравни грижи1 
3.Социални, стопански и правни науки  
3.2.Психология  
 Медицинска психология1 
4.Природни науки, математика и информатика  
4.3.Биологически науки  
 Генетика2 
 Физиология на животните и човека1 
 ОБЩО:260

                                                                                                                                                                                                                                                

Необходими документи:

1. Попълнена анкетна карта (по образец);

2. Заявление до Ректора (по образец);

3. Автобиография с подпис на кандидата (по образец);

4. Нотариално заверени копия на дипломи за ОКС „Бакалавър" и ОКС „Магистър" с приложенията към тях (Поне една от двете дипломи следва да бъде в съответното на конкурса професионално направление. Ако кандидатът е получил магистърска степен в чужбина, може да кандидатства след като образователната му степен бъде призната по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища или представя преведено и легализирано копие от дипломата и удостоверение от МОН за признаването ѝ.)

5. Два броя снимки – паспортен формат (3,5 см/ 4,5 см);

6. Декларация за достоверност на представените документи (по образец);

7. Документ за платени такси за провеждане на конкурсни изпити по специалност – 60 лв. и по чужд език – 30 лв., определени с ПМС 240/ 27.04.2017 г.

8. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област, списък с публикации (ако има такива).


Всички документи се представят в 1 екземпляр на хартиен носител в оригинал и сканирани оригинали в .pdf формат на електронен носител. Комплектът с документи на кандидата се подава в отдел „Научна дейност и кариерно развитие" (ет. 3, стаи 318 и 319), след което се завежда с входящ номер в сектор „Деловодство" (ет. 1, стая 101). В случай на кандидатстване в конкурси по повече от една специалност или две различни форми на една и съща специалност, е необходимо да се подадат отделни комплекти с документи за всяка една от тях. Таксите за конкурсните изпити следва да бъдат внесени по банкова път по сметката на МУ – Варна. Основание на плащането: такса за конкурсен изпит за докторанти, имена на кандидата по ЛК.

БАНКА ДСК ЕАД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Срокът за подаване на документите е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник". За справки и подаване на документи: Медицински университет – Варна, ул. „Марин Дринов" 55, отдел „Научна дейност и кариерно развитие", стаи 318 и 319; тел. 052/ 677-056 и 052/ 677-083.