Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурси

Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"- Варна на основание чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

 

 „Професор"

 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „хематология" – един за нуждите на факултет „Медицина", катедра „Вътрешни болести", УС по хематология и Клиника по клинична хематология към МБАЛ „Св. Марина" ЕАД- Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „инфекциозни болести" – един за нуждите на факултет „Медицина", катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология", УС по инфекциозни болести и паразитология и Първа клиника по инфекциозни болести към МБАЛ „Св. Марина" ЕАД- Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „микробиология" – един за нуждите на факултет „Медицина", катедра „Микробиология и вирусология" и Медико-диагностична лаборатория към МБАЛ „Св. Марина" ЕАД- Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „обща и клинична патология" – един за нуждите на факултет „Фармация", катедра „Предклинични и клинични науки", Клиника по обща и клинична патология към МБАЛ „Св. Марина" ЕАД- Варна;

   

   „Доцент"
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „съдебна медицина" – един за  нуждите на факултет „Медицина", катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология", УС по съдебна медицина и  Клиника по съдебна медицина към МБАЛ „Св. Марина" ЕАД- Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „хирургия" – един за  нуждите на факултет „Медицина", катедра „Хирургични болести", УС по коремна хирургия;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „акушерство и гинекология" – един за  нуждите на факултет „Медицина", катедра „Акушерство и гинекология" и  отделение „Патологична бременност" към СБАГАЛ „Проф.д-р Димитър Стаматов" - Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „пневмология и фтизиатрия" – един за  нуждите на факултет „Медицина", катедра „Вътрешни болести", УС по белодробни болести и алергология и  Клиника по пневмология и фтизиатрия към МБАЛ „Св. Марина" ЕАД- Варна;
 • в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по специалност „микробиология" – един за нуждите на факултет „Фармация", катедра „Предклинични и клинични науки";
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по специалност „управление на здравните грижи" – един за  нуждите на Филиал Шумен", катедра „Здравни грижи". Кандидатите да притежават специалност „Акушерка.;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по специалност „управление на здравните грижи" – един за  нуждите на Филиал Шумен", катедра „Здравни грижи". Кандидатите да притежават специалност „Медицинска сестра.;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" – един за  нуждите на факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването";

   

   „Главен асистент"
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „вътрешни болести" – един за нуждите на факултет „Медицина", катедра „Пропедевтика на вътрешните болести" и Клиника по вътрешни болести към МБАЛ „Св. Марина" ЕАД - Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „очни болести" – един за нуждите на факултет „Медицина", катедра „Очни болести и зрителни науки";
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „акушерство и гинекология" – един за нуждите на  факултет „Медицина", катедра „Акушерство и гинекология" и  „Гинекологично отделение" към СБАГАЛ „Проф.д-р Димитър Стаматов" - Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „медицинска паразитология" – един за нуждите на  факултет „Медицина", катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология", УС па инфекциозни болести и паразитология;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „кардиология" – двама за  нуждите на факултет „Медицина", катедра „Вътрешни болести", УС по кардиология и  Втора клиника по кардиология към МБАЛ „Св. Марина" ЕАД- Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „образна диагностика" – един за  нуждите на факултет „Медицина", катедра „Образна диагностика и лъчелечение" и  Клиника по образна диагностика към МБАЛ „Св. Марина" ЕАД- Варна;
 • в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, по специалност „физикохимия" – един за нуждите на  факултет „Фармация", катедра „Химия";

   

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в "Държавен вестник".

За справки и документи – Медицински университет – Варна, ул. "Марин Дринов" № 55, Отдел „Научна дейност и кариерно развитие", ет.3, стая 319, тел. 052/677-055 и 052/677-083.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 24 от 16.03.2018 г.С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 

„ПРОФЕСОР"

1.Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса.
2.Творческа автобиография с подпис на кандидата.
3.Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея.
4.Нотариално заверено копие на диплома за придобита ОНС "Доктор".
5.Нотариално заверено копие на документ за призната специалност (ако има такава в Наредба No 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването).
6.Нотариално заверено копие на диплома за академична длъжност „Доцент";
7.Публикуван монографичен /хабилитационен труд или равностойни на монографичен / хабилитационен труд публикации, които не трябва да повтарят представените за придобиване на ОНС„Доктор", НС„Доктор на науките" и представените като "равностойни на монографичен труд публикации" за заемане на академичната длъжност „Доцент".
7.1. Монографичният/хабилитационният труд трябва да е идентифициран с международен стандартен номер на книгата –ISBN (даден от МУ-Варна) и публикуван на хартиен носител в тираж не по-малко от 200 броя. Монографичният труд е непериодично научно издание, което съдържа пълно и задълбочено изследване на един широк или по-тесен проблем със значителен приносен характер, написано от един автор и достъпно под формата на книга.Монографичният/хабилитационният труд се представя за предварителна рецензия на две хабилитирани лица. Подготвя се в обем над 140 стр. (не включващ библиография и приложения), шрифт Times New Roman, единично разстояние между редовете.Библиографският списък да съдържа над 160 източника и да е оформен по изискванията на стандарта.
7.2. Равностойни на монографичния/хабилитационния труд публикации:
7.2.1. Неклинични специалности –10 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 7 от които с импакт фактор.
7.2.2.Клиничниспециалности–7 пълнотекстовипубликациивчуждестраннинаучни списания, 4 от които с импакт фактор.
7.2.3. Икономика, управление, педагогика, езици и спорт  – 7 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 4 от които с импакт фактор.
8.Списък с реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания с ISSN и сборници с ISBN – поне 25, които не включват представените за заемане на АД „Доцент" и тези представени като равностойни. Не се допуска повече от 10% от списъка с публикации да бъде под печат.
9.Копия на научните публикации.
10. Резюме на научните трудове.
11. Списък с участия в национални и международни научни прояви и участия в проекти.
12. Справка за приносите на научните трудове.
13. Удостоверение за ръководство на докторанти и защитени под негово ръководство дисертационни трудове. Да е научен ръководител на поне трима докторанти, от които поне двама успешно защитили и поне един от защитилите – в същата научна специалност.
14. Удостоверение за стаж по съответната специалност.
15. Удостоверение за преподавателски стаж.
16. Справка за учебна натовареност, не по-малко от 100 часа средно/ годишно, в период от последните 4 години, поне 50% от които да са били лекции.
17. Медицинско свидетелство.
18. Свидетелство за съдимост.

19.Резюмета на монографичния/ хабилитационния труд на български и английски език

20. Доказателство за регистрация в Google Scholar (както и Research Gate и други профили в научни мрежи).

21.Декларация за достоверност на представените документи.
22. Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност: копие на дипломата за придобита НС „Доктор на науките", справка за цитирания, справка за импакт фактор, изобретения, рационализации, патенти и др., съгласно Приложение No1 от ПРАС в МУ-Варна.

ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДСТАВЯТ В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ- ОРИГИНАЛ И ОСЕМ ЕКЗЕМПЛЯРА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И КНИГИ ИЗДАДЕНИ ПРЕДИ 2010 Г. МОГАТ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ХАРТИЕН ИЛИ ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „НАУЧНА ДЕЙНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул."Марин Дринов", 55, ет. 3, стаи 318 и 319, тел: 052/677 083, 052/677 084, 677-055, 677-056

 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 

„ДОЦЕНТ"

1.Заявление до Ректора, за допускане до участие в конкурса.
2.Творческа автобиография с подпис на кандидата
3.Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея.
4.Нотариално заверено копие на диплома за придобита ОНС „Доктор".
5. Нотариално заверено копие на документ за призната специалност в сферата на здравеопазването(ако такава е регламентирана в Наредба No 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването).
6. Удостоверение за стаж по съответната специалност.
7. Удостоверение за преподавателски стаж.
8. Справка за учебна натовареност, не по-малко от 100 часа средно/ годишно за период не по-малък от пет години.
9. Публикуван монографичен /хабилитационен труд или равностойни на монографичния труд публикации. Монографичният/хабилитационният труд или „равностойните публикации", представени по ал. 1, т. 8, не трябва да повтарят представените за придобиване на образователната научна степен „Доктор" и за придобиването на научна степен „Доктор на науките".
9.1. Монографичният/хабилитационният труд трябва да е идентифициран с международен стандартен номер на книгата –ISBN (даден от МУ-Варна) и публикуван на хартиен носител в тираж не по-малко от 200 бр. Монографичният труд е непериодично научно издание, което съдържа пълно и задълбочено изследване на един широк или по-тесен проблем със значителен приносен характер, написано от един автор и достъпно под формата на книга. Монографичният/хабилитационният труд се представя за предварителна рецензия на две хабилитирани лица. Подготвя се в обем над 100 стр. (невключващ библиография и приложения), шрифт Times New Roman, единично разстояние между редовете.Библиографският списък да съдържа над 120 източника и да е оформен по изискванията на стандарта.
9.2. Равностойни на монографичния/ хабилитационния труд публикации:
9.2.1. Неклинични специалности – 8 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 3 от които с импактфактор.
9.2.2.Клинични специалности – 5 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 2 от които с импакт фактор.
9.2.3. Икономика, управление, педагогика, езици и спорт –5 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 2 от които симпакт фактор.
10. Списък с реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания с ISSN и сборници с ISBN – поне 25, които не включват представените, като равностойни. Не се допуска повече от 10% от списъка с публикации да бъде под печат.
11. Копие от научните публикации.
12. Резюме на научните трудове.
13. Списък с участия в национални и международни научни прояви, участия в проекти.
14. Справка за приносите на научните трудове.
15. Медицинско свидетелство.
16. Свидетелство за съдимост.

17. Резюмета на монографичния/хабилитационния труд на български и английски език

18. Доказателство за регистрация в Google Scholar (както и Research Gate и други профили в научни мрежи);

19. Декларация за достоверност на предоставените документи.
20. Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност: диплома за придобита НС „Доктор на науките", справка заимпакт фактор,справка за цитирания, изобретения, рационализации, патенти и др., съгласно Приложение No1 от ПРАС-Варна.


 ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДСТАВЯТ В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ- ОРИГИНАЛ И ОСЕМ ЕКЗЕМПЛЯРА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И КНИГИ ИЗДАДЕНИ ПРЕДИ 2010 Г.МОГАТ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ХАРТИЕН ИЛИ ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „НАУЧНА ДЕЙНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул."Марин Дринов", 55, ет. 3, стаи 318 и 319, тел: 052/677 083, 052/677 084, 677-055, 677-056

 

 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

 „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
2. Творческа автобиография с подпис на кандидата;
3. Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея;
4. Нотариално заверено копие на диплома за придобита ОНС„Доктор";
5.Нотариално заверено копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването;
6. Удостоверение за стаж по специалността;
7. Удостоверение за преподавателски стаж;
8. Списък на реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания с ISSN и сборници с ISBN, с подпис на кандидата –не по-малко от 7 броя (не се допуска повече от 10% от списъка да бъде под печат);
9. Медицинско свидетелство;
10. Свидетелство за съдимост;
11. Копие от научните публикации;
12. Документ за владеене на чужд език–ниво В2 или аналогичен документ,издаден от Департамент „Чуждоезиково обучение, комуникации и спорт" на МУ-Варна;

13. Декларация за достоверност на представените документи.
14. Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научно-преподавателска дейност,справка за импакт фактор, цитирания,рационализации,участия в проекти, участия в национални и международни научни проявии други,съгласно ПриложениеNo1 от ПРАС в МУ-Варна;

____________________________________________________________
Документите се представят в един екземпляр на хартиен носител- оригинал и шест екземпляра на електронен носител.
Монографии, учебници и книги, издадени преди 2010 г.могат да се представят на хартиен носител или ел.носител.
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „НАУЧНА ДЕЙНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул."Марин Дринов", 55, ет. 3, стаи 318 и 319, тел: 052/677 083, 052/677 084, 677-055, 677-056