Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Конкурс за специализации по неклинични специалности – 2016 г.​

​​

На основание Заповед № Р-106-215/31.08.2016 г. на Ректора на Медицински университет - Варна и чл.18, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

 

О Б Я В Я В А

 

I)       Конкурс за местата за специализанти по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина", съгласно приложение 1 към чл.1, ал.2 от Наредба № 1/2015г., по бази за обучение както следва:

 

   специалностибазаместа
1Дентална имплантологияМедицински университет-Варна, МДЦ1
2Детска дентална медицина„Дентален център ЕО-ДЕНТ" ООД – гр.Перник6
3ОртодонтияМедицински университет-Варна, МДЦ1
4Орална хирургияУМБАЛ "Св.Марина" ЕАД – гр.Варна1
„Дентален център ЕО-ДЕНТ" ООД – гр.Перник6
общо15

 

Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление по образец
 2. Копие от диплома за висше образование;
 3. Копие от документ за самоличност;
 4. Препис-извлечение от трудовата книжка или служебна бележка за работа по граждански договор, издадени от базата за обучение (само когато лицето работи в базата за обучение за която кандидатства);
 5. Съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г., когато дипломата е издадена от друга държава;
 6. Документ за платена такса за участие в конкурса.
 7. Пощенски плик (без пощенски марки, с попълнен адрес за кореспонденция).

   

II)    Конкурс за местата за специализанти по неклинични специалности, съгласно приложение 1 към чл.1, ал.2 от Наредба № 1/2015г., с база за обучение Медицински университет-Варна, както следва:

 

   специалностиза лица с професионална квалификация места
1Анатомия, хистология и цитология 
(за лекари, лекари по дентална медицина, биолози, молекулярни биолози)
с висше медицинско и немедицинско образование2
общо2

​ 

 

Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление по образец.
 2. Копие на диплома за висше образование;
 3. Копие на документ за самоличност;
 4. Препис-извлечение от трудовата книжка;
 5. Съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г., когато дипломата е издадена от друга държава.
 6. Документ за платена такса за участие в конкурса.
 7. Пощенски плик (без пощенски марки, с попълнен адрес за кореспонденция).

   

  ІІІ) Конкурс за местата за специализанти по специалност „Обща медицина", съгласно приложение 1 към чл.1, ал.2 от Наредба № 1/2015г., по бази за обучение, както следва:

   
   бази за обучениеза лица с професионална квалификация места
1"Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ Тонус" ООД - Варналекар3
2"Индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ д-р Петко Желязков" ЕООД  – Бургаслекар1
3"Групова практика за първична медицинска помощ Хипократ-М" ООД – Добричлекар6
4ЕТ "Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ - Павлинка Герова" - Варналекар2
5"Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ- индивидуална практика - д-р Мария Джурова" - Руселекар5
6"Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ - д-р Светлин Митев" ЕООД - Варналекар3
7"Индивидуална практика за първична медицинска помощ - лекарски кабинет - д-р Владимирова" ЕООД - Горна Оряховицалекар2
8"Д-р Гатев и д-р Михайлова - групова практика за първична извънболнична медицинска помощ" ООД - Плевенлекар3
9ЕТ "Милен Чолаков-Клиника д-р Чолакови" - Шуменлекар3
общо28

 

Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление по образец.
 2. Копие на диплома за висше образование;
 3. Копие на документ за самоличност;
 4. Препис-извлечение от трудовата книжка или служебна бележка за работа по граждански договор, издадени от базата за обучение (само когато лицето работи в базата за обучение за която кандидатства);
 5. Съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г., когато дипломата е издадена от друга държава.
 6. Документ за платена такса за участие в конкурса.
 7. Пощенски плик (без пощенски марки, с попълнен адрес за кореспонденция).

   

  Таксата за участие в конкурсите за специализация е в размер на 55 лв. Документите се подават всеки работен ден в срок от 07.09.2016г. до 16.09.2016г. в отдел СДО на МУ-Варна, гр. Варна, ул."Марин Дринов" 55, ет.2, ст.206 от 1000 до 1200 часа и от 1400 до 1600 часа.


  Таксата се внася по банков път, по сметка на МУ-Варна, след представяне на необходимите документите в отдел СДО.


  Фактури за внесени такси се издават при изрично поискване от страна на вносителя на таксата в петдневен срок от извършване на плащането.


  При отказ от участие в конкурса, внесената такса не се възстановява.​