Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Конкурс за специализация по Обща медицина 2014г. за ОПЛ


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
„Проф. д-р Параскев Стоянов"

  На основание Заповед № РД-19-4/27.06.2014 г. на Министъра на здравеопазването, Наредба № 15/02.07.2008 год. за придобиване на специалност „Обща медицина" от общо практикуващите лекари, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ и Заповед № Р-106-123/11.08.2014г. на Ректора на Медицински университет -Варна

О Б Я В Я В А

Прием на документи за кандидатстване за специализация по „Обща медицина" от общо практикуващите лекари, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ в срок до 13.07.2009г. (съгласно § 6, ал.1, т.1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения).

Кандидатите подават следните документи:

  1. Заявление по образец. (ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК)
  2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование.
  3. Копие на свидетелство (диплома) за придобита друга специалност, ако има такава.
  4. Копие на удостоверение за регистрация в съответния Регионален център по здравеопазване по чл. 40 от Закона за лечебните заведения.
  5. Копие на договор с Районна здравноосигурителна каса при наличие на такъв.
 Таксата за участие в конкурса за специализация е в размер на 55 лв. Документите се подават в срок от 18.08.2014г. до 15.09.2014г. в отдел СДО на МУ-Варна, гр. Варна, ул."Марин Дринов" 55, ет.2, ст.206 от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.

Таксите се внасят по банков път, по сметка на МУ-Варна, след представяне на необходимите документите в отдел СДО.

 Фактури за внесени такси се издават при изрично поискване от страна на вносителя на таксата в петдневен срок от извършване на плащането.

При отказ от участие в конкурса, внесените такси не се възстановяват.