Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Kонкурс за заемане на академична длъжност “преподавател”

Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурс за заемане на академична длъжност "преподавател" на основание чл.54 ал.2 от Закона за висше образование и чл.119 от Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Варна в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ...., по научна специалност „теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (тенис)"- един за Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, Учебен сектор по физическо възпитание със срок тридесет дни от датата на публикуване на интернет страницата на МУ- Варна.

За справки и документи – в Медицински университет- Варна, ул. „Марин Дринов", № 55, ет.4, стая 416, тел. 052/ 677-033 и 052 / 677-034.​

Дата на публикуване: 18.09.2013 г.