Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Проект за мобилност с Национален фармацевтичен университет в Харков (Украйна)

2016-2017​


Сътрудничеството между Медицински университет – Варна (МУ-Варна) и Националния фармацевтичен университет в гр. Харков, Украйна (НФУ - Харков) датира от октомври 2012 г., когато на посещение в МУ-Варна е проф. Сергей Попов - Заместник-ректор по науката, образованието и международните отношения на украинския университет. По време на визитата са обсъдени възможностите за бъдеща съвместна работа между двете институции. През юни 2013 г. е подписан двустранен договор за академично сътрудничество, а през 2014 г. като гост-лектор във Факултета по фармация във Варна е поканена доц. Лариса Ленчик от Kатедрата по химия на природните продукти и Заместник-декан по учебната дейност и обучение на чуждестранни студенти на НФУ - Харков. Тя представя цикъл от лекции пред студентите от 4-ти курс, специалност „Фармация". През този период са организирани срещи с ръководители на катедри, с ръководството на Факултета по фармация и ръководството на университета, както и с отдел „Международно сътрудничество" в МУ-Варна. На тези срещи са дискутирани възможностите за по-ефективно сътрудничество, включващо и мобилност на преподаватели и студенти. Обменен е опит по научната тематика, по която се работи във Факултета по фармация на МУ-Варна. Планирани са съвместни научни разработки с Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, която работи върху изолиране и пречистване на биологично-активни вещества от природни продукти и изследване на техните биологични ефекти – тематика сходна с тази, по която се работи в НФУ – Харков.

През март 2015 г. МУ-Варна и НФУ – Харков се споразумяват за провеждане на преподавателски обмен в рамките на европейската програма „Еразъм+", което обосновава кандидатстването с проект за кредитна мобилност между  двата университета.  

Проектът за кредитна мобилност задълбочава и разширява сътрудничеството на МУ-Варна с украинския университет, който е международен център за фармацевтично образование и обучение с най-високо ниво на акредитация. Проектът дава възможност на преподаватели от младия Фармацевтичен факултет във Варна да се възползват от над двувековния опит и традиции във фармацевтичната наука на НФУ - Харков.

В периода 27 февруари – 03 март 2017 г. украинският партньор изпраща в МУ-Варна двама лектори за провеждане на Еразъм-мобилност.  Доц. Виктория Прописнова от катедра „Клинична фармакология и клинична фармация" и доц. Лариса Ленчик от катедра „Химия на природните съединения" на Харковския фармацевтичен университет изнасят лекции по фармакогнозия и клинична фармакология пред студентите от 3-ти и 4-ти курс, специалност „Фармация" на МУ-Варна.

Проведени са работни срещи на гост-лекторите с академичния състав на катедрите „Фармацевтични технологии", УС „Фармакогнозия", „Фармакология и токсикология", „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика", на които са обсъдени учебните програми по съответните дисциплини и възможностите за академичен обмен и съвместна работа.

От 24 до 28 април 2017 г. проф. Бистра Галунска и ас. Миглена Тодорова от Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика на МУ-Варна  осъществяват едноседмична мобилност в НФУ - Харков. По време на посещението си те провеждат среща с ректора на университета, с декана на факултета за чуждоезиково обучение и редица други представители на академичния състав, посещават аналитичния сектор, оборудван със съвременна високотехнологична апаратура и се запознават с материалната база на катедрите по биохимия, фармакология, клинична фармакология, химия на природните вещества и органична химия. Преподавателите посещават и Клинично-диагностичния център към университета, осъществяващ изследвания за биоеквивалентност на различни препарати и клинични изпитвания фаза I-IV с участие както на здрави доброволци, така и на пациенти.

По време на визитата си лекторите изнасят лекции пред студенти, докторанти и преподаватели, свързани с некласическите ефекти на два важни мастноразтворими витамина – холекалциферол и менаквинон. Осъществен е обмен на практически опит при изолирането и анализа на полифенолни съединения и полизахариди от медицински растения, с участие на академичния състав на Катедрата по химия на природните продукти при НФУ-Харков под ръководството на проф. Кисличенко и с методичната помощ на доц. Олена Новосел, доц. Зинаида Омелченко и доц. Лариса Ленчик.

Партньорството между Медицински университет – Варна и Националния фармацевтичен университет в Харков се развива успешно вече няколко години. Реализираният проект за кредитна мобилност дава основа за разширяване на сътрудничеството и за планиране на преподавателски и студентски мобилности между двете институции, както и на съвместна научно-изследователска дейност.