Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Пазарна консултация с независим експерт за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на климатична и вентилационна система в кабинети и операционни зали към УМДЦ при МУ “Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна

2 Август 2019