Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Общи изисквания към чуждестранните кандидат-студенти, граждани на страни членки на ЕС


  • Завършено средно образование (диплома), даващо право на кандидата да продължи обучението във висшите училища на държавата, в която е завършено средното образование;
  • Задължително изискване за специалностите "Медицина", "Дентална медицина"  е кандидатът да е изучавал и има оценки по биология и химия в средното училище.

Кандидатите, желаещи да се обучават по специалностите „Медицина" и „Дентална медицина" – англоезично обучение, полагат кандидатстудентски приемни тестове по Биология и Химия на английски език.​

Балът за класиране по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ англоезично обучение се образува като сбор от: оценките по биология и химия от държавните зрелостни изпити, а ако липсват такива, от оценките от курса на обучение по тези предмети от дипломата за средно образование, и удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Кандидатите, които не са положили успешно изпита по английски език, за които явяването на този изпит е задължително, не участват в класиране. Кандидат-студенти, завършили средното си образование в държави-членки на ЕС и ЕИП се допускат до участие в кандидатстудентската кампания и класиране, ако:

-  имат оценки по балообразуващите предмети по-високи от „E” и „mangelhaft“ и проведено обучение по тези предмети с продължителност не по-малко от една година. Поне един от предметите трябва да е изучаван през последните две години преди дипломиране. Не се приемат като балообразуващи оценки по „биология“ и „химия“, изучавани и отбелязани в дипломата за средно образование като свободно избираеми предмети.
- кандидати, завършили средното си образование по системата British curriculum представят 3 А-Level Subjects. Ако предметите биология и химия на A-Levels имат отделно оценен  практически компонент, той трябва да бъде успешно преминат. Не се допускат до участие кандидати, представили BTEC диплома /сертификат/, квалификация, Foundation programmes, IGCSE, O-Levels или AS-Levels. 
-  оценки по предметите „природни науки“/ „природо-научни дейности“ не се приемат като балообразуващи, освен в случаите, в които законодателството на съответната страна не предвижда изучаването на „биология“ и „химия“ единствено и  само в един общ предмет. В този случай кандидатът представя документ, удостоверяващ това обстоятелство. Документът следва да бъде легализиран и преведен.


Нивото на владеене на английски език се удостоверява по един от следните начини:

Кандидатите за обучение, което протича изцяло на английски език, удостоверяват ниво на владеене на езика с полагане на изпит по английски език в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, или с представяне на един от следните международно признати сертификати за владеене на езика на посоченото ниво:


  • Cambridge ESOL Exams -  FCE level - Pre-Advanced First Certificate in English, или по-високо;
  • ECL - Level B2 или по-високо;
  • IELTS - Band 6 competent user, или по-високо;
  • Pearson Test of English General - Level 3 или по-високо;
  • TELC (The European Language Certificates, or TELC - language tests)  - TELC English B2, или по-високо;
  • TOEFL iBT (computer-based test)  - при минимален резултат от 61 точки;
  • TOEFL PBT (paper-based test) - при минимален резултат от 543 точки - резултат от минимум 4.0 (скала от 1 до 6) in written test или по-високо.


За кандидатите – граждани на Обединеното кралство (Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия), Ирландия, САЩ, Австралия, Канада и Нова Зеландия, за които английският език е роден, не се изисква удостоверяване владеенето на английски език. Кандидатите, за които английският език не е роден, следва да представят GCSE, Grade 7 to 9, или диплома за завършено средно образование съответно в Ирландия, САЩ, Австралия, Канада (англоговорящата част) и Нова Зеландия, или IB Diploma (с английски език на преподаване).

Кандидатите, които не притежават необходимото ниво на владеене на английски език, преминават първоначално подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка, след което полагат съответния изпит към Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт.


Кандидатите, желаещи да се обучават в специалностите, преподавани на български език, полагат приемни кандидат-студентски изпити.​​