Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ и „главен асистент“

Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности:

 

Доцент"

 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Очни болести" – един за Факултет „Медицина", Катедра „Очни болести и зрителни науки";
 •  в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Акушерство и гинекология" – един за Филиал – Шумен, Катедра „Здравни грижи" и Клиника по гинекология към МБАЛ „Света Анна" – АД – Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия" – един за Факултет „Дентална медицина", Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология";

 

 "Главен асистент"

 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Микробиология" – един за Факултет „Медицина", Катедра „Микробиология и вирусология" и Лаборатория по микробиология към МБАЛ „Света Марина" – ЕАД – Варна;
 •  в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Фармакология" – двама за Факултет „Медицина", Катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия";
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Пневмология и фтизиатрия" – един за Факултет „Медицина", Катедра „Вътрешни болести", УС по белодробни болести и алергология и Клиника по пневмология и фтизиатрия към МБАЛ „Света Марина" – ЕАД – Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, специалност „Дентална имплантология" – един за Факултет „Дентална медицина", Катедра „Пародонтология и дентална имплантология";
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, специалност „Орална патология" – един за Факултет „Дентална медицина", Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология";
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, специалност „Протетична дентална медицина" – един за Факултет „Дентална медицина", Катедра „Протетична дентална медицина";
 •  в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи" – един за Факултет „Обществено здравеопазване", Катедра „Здравни грижи";
 • в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, специалност „Физика" – един за Факултет „Фармация", Катедра „Физика и биофизика". Кандидатите, участващи в конкурса по специалност „Физика", трябва да имат допълнителна професионална подготовка в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки".

   

  Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник".

   

За справки и документи – в Медицинския университет – Варна, ул. Марин Дринов 55, Отдел „Научна дейност и кариерно развитие", ет. 3, стая 319, тел.: 052/677-055 и 052/677-056.

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 23 от 17.03.2017 г.

 

 

 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 

„ДОЦЕНТ"


 
1.Заявление до Ректора, за допускане до участие в конкурса.
2.Творческа автобиография с подпис на кандидата
3.Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея.
4.Нотариално заверено копие на диплома за придобита ОНС „Доктор".
5. Нотариално заверено копие на документ за призната специалност в сферата на здравеопазването(ако такава е регламентирана в Наредба No 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването).
6. Удостоверение за стаж по съответната специалност.
7. Удостоверение за преподавателски стаж.
8. Справка за учебна натовареност, не по-малко от 100 часа средно/ годишно за период не по-малък от пет години.
9. Публикуван монографичен /хабилитационен труд или равностойни на монографичния труд публикации. Монографичният/хабилитационният труд или „равностойните публикации", представени по ал. 1, т. 8, не трябва да повтарят представените за придобиване на образователната научна степен „Доктор" и за придобиването на научна степен „Доктор на науките".
9.1. Монографичният/хабилитационният труд трябва да е идентифициран с международен стандартен номер на книгата –ISBN (даден от МУ-Варна) и публикуван на хартиен носител в тираж не по-малко от 200 бр. Монографичният труд е непериодично научно издание, което съдържа пълно и задълбочено изследване на един широк или по-тесен проблем със значителен приносен характер, написано от един автор и достъпно под формата на книга. Монографичният/хабилитационният труд се представя за предварителна рецензия на две хабилитирани лица. Подготвя се в обем над 100 стр. (невключващ библиография и приложения), шрифт Times New Roman, единично разстояние между редовете.Библиографският списък да съдържа над 120 източника и да е оформен по изискванията на стандарта.
9.2. Равностойни на монографичния/ хабилитационния труд публикации:
9.2.1. Неклинични специалности – 8 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 3 от които с импактфактор.
9.2.2.Клинични специалности – 5 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 2 от които с импакт фактор.
9.2.3. Икономика, управление, педагогика, езици и спорт –5 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 2 от които симпакт фактор.
10. Списък с реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания с ISSN и сборници с ISBN – поне 25, които не включват представените, като равностойни. Не се допуска повече от 10% от списъка с публикации да бъде под печат.
11. Копие от научните публикации.
12. Резюме на научните трудове.
13. Списък с участия в национални и международни научни прояви, участия в проекти.
14. Справка за приносите на научните трудове.
15. Медицинско свидетелство.
16. Свидетелство за съдимост.
17. Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност: диплома за придобита НС „Доктор на науките", справка за импакт фактор, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО, съгласно базата данни на Thomson Reuters, справка за цитирания, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО,  рационализации, участия в проекти, участия в национални и международни научни прояви и др., съгласно Приложение 1 от ПРАС в МУ-Варна;
18. Декларация за достоверност на предоставените документи.

 ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДСТАВЯТ В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ- ОРИГИНАЛ И ОСЕМ ЕКЗЕМПЛЯРА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И КНИГИ ИЗДАДЕНИ ПРЕДИ 2010 Г.МОГАТ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ХАРТИЕН ИЛИ ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „НАУЧНА ДЕЙНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул."Марин Дринов", 55, ет. 3, стаи 318 и 319, тел: 052/677 083, 052/677 084, 677-055, 677-056

 

 

 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

 „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"


 
1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
2. Творческа автобиография с подпис на кандидата;
3. Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея;
4. Нотариално заверено копие на диплома за придобита ОНС „Доктор";
5. Удостоверение за стаж по специалността;
6. Удостоверение за преподавателски стаж;
7. Списък на реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания с ISSN и сборници с ISBN, с подпис на кандидата –не по-малко от 7 броя (не се допуска повече от 10% от списъка да бъде под печат);
8. Медицинско свидетелство;
9. Свидетелство за съдимост;
10. Копие от научните публикации;
11. Документ за владеене на чужд език–ниво В2 или аналогичен документ, издаден от Департамент „Чуждоезиково обучение, комуникации и спорт" на МУ-Варна;
12. Други документи, свързани с научно-преподавателска дейност, копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването, справка за импакт фактор, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО, съгласно базата данни на Thomson Reuters, справка за цитирания, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО,  рационализации, участия в проекти, участия в национални и международни научни прояви и др., съгласно Приложение 1 от ПРАС в МУ-Варна.
13. Декларация за достоверност на предоставените документи.


Документите се представят в един екземпляр на хартиен носител- оригинал и шест екземпляра на електронен носител.
Монографии, учебници и книги, издадени преди 2010 г. могат да се представят на хартиен носител или ел. носител.
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „НАУЧНА ДЕЙНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул."Марин Дринов", 55, ет. 3, стаи 318 и 319, тел: 052/677 083, 052/677 084, 677-055, 677-056