Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

ОП „Развитие на човешките ресурси“

  1. BG051PO001-3.3.06-0028​ "Повишаване на научния потенциал и възможностите за кариерно развитие в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите"
  2. BG051PO001-4.3.04-0068 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна"
  3. BG051PO001-4.2.06  "Студентски стипендии"
  4. BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики"
  5. BG051PO001-3.1.08-0040 "Усъвършенстване на системите за управление в Медицински университет - Варна"​
  6. BG051PO001-3.1.09-0013 "Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна"
  7. BG051PO001-3.1.07-0046 "Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на факултета по фармация при Медицински университет - Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда"​
  8. BG051PO001-3.1.07-0061 "Повишаване на комуникативната компетентност на студентите по медицина, дентална медицина, фармация, здравен мениджмънт и здравни грижи чрез оптимизиране и създаване на нови учебни програми по комуникация в областта на здравеопазването и специализиран чужд език, отговарящи на съвременните потребности на болниците и други лечебни заведения и на изискванията на модерната информационна среда​"
  9. BG051PO001-6.2.18-0001 "Нови възможности за лекарите в България" ​