Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Подготвителни курсове

на български език

  • Чуждестранните кандидат-студенти, които желаят да се обучават на български език, но не го владеят, преминават обучение в подготвителен курс по български език, с продължителност 9 месеца;
  • Българският език в подготвителен курс се изучава в три етапа: общ български език (хорариум 620 ч.),  увод в българската медицинската терминология (хорариум 230 ч.) и специализирана подготовка по физика, химия, биология, анатомия с хорариум 300 часа, с което оптимално се отговаря на основните езикови нужди за I курс в Медицински университет-Варна.

на английски език

  • За обучение на английски език по специалностите (медицина и дентална медицина) в МУ-Варна, се изисква езикова компетентност на ниво В2. Кандидатите, които желаят да се обучават на английски език, но нямат достатъчните езикови умения, преминават обучение в подготвителен курс, чиято продължителност е 9 месеца.
  • Английският език в подготвителен курс се изучава в три етапа: общ английски език (хорариум 580 ч ), английски език за медицински специалности (хорариум 94 ч.) и специализирана подготовка по физика, химия, биология, анатомия с хорариум 376 часа, с което оптимално се отговаря на основните езикови нужди за I курс в Медицински университет-Варна.

ВАЖНО! ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ КУРСОВЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПОНЕ 7 КАНДИДАТА​