Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Приемни изпити


Обща информация
 
Кандидат-студентите за специалностите Медицина и Дентална медицина, англоезично обучение, полагат приемни изпити по биология и химия, които се провеждат в един ден, на една и съща дата. Продължителността на всеки изпит (по биология и по химия) е 1 час и 30 минути.
 
Изпитът за ниво на владеене на английски език се провежда на обявените дати в същия ден като приемните изпити по биология и химия.
 
Кандидат-студентите имат възможност и да посетят университета по време на организираните Дни на отворените врати, които се провеждат в Медицински университет - Варна в деня преди приемните изпити.
 
Кандидат-студентите  могат да изберат една от следните дати за полагане на приемните изпити в МУ-Варна:

  • 25.04.2020 г.
  •  20.06.2020 г.
  •  25.07.2020 г.
  • 12.09.2020 г.

 
Приемните изпити по биология и химия за специалностите „Медицина, АЕО" и „Дентална медицина, АЕО" включват 5 компонента:
 
Компонент А: Въпроси с отговори по избор
За всеки въпрос се предоставят 4 предложения за отговор, като кандидатът трябва да маркира само ЕДИН верен отговор. Всички въпроси се оценяват с еднакъв брой точки. Ако кандидатът маркира повече от един отговор, той не получава точки за него. Не се отнемат точки за грешен отговор.
 
Компонент В: Въпроси за попълване на пропуснатата дума
Във всeки тестови въпрос има 4 липсващи думи или понятия. От кандидата се изисква да попълни най-подходящата дума или понятие, които са пропуснати в текста.
 
Компонент С: Въпроси за свързване
Кандидатът трябва да съчетае правилно и да свърже всяка дума/фраза от колона I. със съответната дума/фраза от колона II.
 
Компонент D: Въпроси вярно – невярно
Тези въпроси изискват от кандидата да прецени дали даденото твърдение е вярно или грешно.
 

Компонент Е: Термини и дефиниции 
От кандидатите се очаква да представят кратки отговори
и примери на по 2 въпроса по химия и биология, включващи химични и биологични определения и процеси.

 
Как по-ефективно да се подготвите за приемните изпити по биология и химия

Ние Ви съветваме да се запознаете и разгледате следните източници за подготовка:

  • Програми по Биология и Химия за приемните изпити за англоезичните специалности в МУ-Варна;
  • А HANDBOOK OF BIOLOGY AND CHEMISTRY TEST ITEMS - 2018

Електронна книга / eBook "A Handbook of Biology and Chemistry Test Items", може да поръчате тук

"A Handbook of Biology and Chemistry Test Items", може да поръчате тук


Как да се регистрирате за приемните изпити

 

Кандидати, на които им предстои завършване на средното образование в годината на кандидатстване (и които са изучавали предметите биология и химия в средното училище), могат да положат приемните изпити, дори и преди получаване на дипломата си за завършено средно образование. Същите трябва да представят оставащите необходими документи за кандидатстване (включително дипломата за средно образование) до 15 септември 2020г.

За достъп до електронната платформа за кандидатстване влезте на посочения линк http://e-application.mu-varna.bg/card и се регистрирайте. Приемът на електронните заявления за кандидатстване започва през януари 2020 г.


Кандидатите се допускат до приемните изпити по биология и химия след представяне на бордеро за платени административни такси  - такса за кандидатсване за англоезично обучение в размер на 30 евро и такса за полагане на приемните изпити 200 евро. Внесените такси не се възстановяват и могат да бъдат платени по банков път по сметката на МУ – Варна, с едно платежно нареждане, в срок не по-късно от една седмица преди датата на провеждане на изпитите.
 
Кандидат-студентите имат право на две явявания на приемен изпит в рамките на обявените дати. Административната такса за повторно явяване (по биология или по химия) е 100 евро на изпит, платими по банков път по сметката на МУ – Варна.

БАНКОВА СМЕТКА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Банка ДСК ЕАД
Клон Варна 
BIC: STSABGSF
IBAN: BG05STSA93003400040702

Място на провеждане на приемните изпити:

ул. Марин Дринов № 55

9:00ч. сутринта на посочените дати
 
Приемът на кандидатите се извършва на база класиране и кандидатстудентски бал.
 

ВАЖНО! В класиране участват само тези кандидати, които са предоставили пълния комплект документи съгласно изискванията (легализирани и преведени на български език). За допълнителна информация вижте тук.