Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

 

Пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна“ 2019-052

Уникален номер: 9092975

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение №1), наричани за краткост „системно администриране“.Съгласно конкретните си нужди и финансова обезпеченост, Възложителят си запазва правото да възлага изпълнение на допълнителни дейнос...

30 Септември 2019

Възстановяване на покрив на сграда „Хранителен блок“, находяща се на територията на УМБАЛ „Св. Марина“-Варна, предоставена за управление на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна" 2019-051

Уникален номер: 9092831

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител на строително–ремонтни работи по възстановяване на покрив на сграда „Хранителен блок“, находяща се на територията на УМБАЛ „Св. Марина“-Варна, предоставена за управление на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Обект на ремонта е плосък покрив, изпълнен с битумна хидроизолация, под която е поставена 10 см топлоизолация....

25 Септември 2019

Доставка на канцеларски материали по чл.12 от ЗОП за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна” 2019-050

Уникален номер: 9092627

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали по чл.12 от ЗОП за нуждите на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, съгласно приложена спецификация. Поръчката включва периодични доставки на стоки предварително заявени от Възложителя и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества.

17 Септември 2019

„Лекарствени продукти за хуманна употреба и дентална медицина“2019- 041

Уникален номер: 9091625

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МУ-Варна, наричани в обявата „стоки“ съгласно приложена спецификация (Приложение № 1).  Количеството на лекарствените продукти, се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост, като Възложителят  не се обвързва да изчерп...

20 Август 2019

„Доставка на горива за моторни превозни средства за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна“ 2019- 037

Уникален номер: 9090752

Предметът на възлагане е избор на изпълнител за доставка на горива за моторни превозни средства, описани в техническата спецификация (Приложение №1) за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна

26 Юли 2019

"Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа в Университетски медико-дентален център към Факултет „Дентална медицина" 2019-035

Уникален номер: 9090378

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на реконструкция на съществуващата вътрешна канализационна мрежа в Университетски медико-дентален център към Факултет „Дентална медицина“. Канализационната мрежа извежда използвани води от общо 48 налични дентални стола и следва да се групира в 6 вертикални нови тръбопровода ф 50 с обща дължина 200 л.м., стигащи до сутерена, къ...

16 Юли 2019

„Поддръжка и профилактика на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ 2019-032

Уникален номер: 9089613

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за специализирана поддръжка и профилактика на основни модули на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 1), наричана за краткост „система“.Съгласно конкретните си нужди и финансова обезпеченост, Възложителят си запазва правото да възлага изпълнение на разработване на ...

25 Юни 2019

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна”. Реф. №2019-030

Уникален номер: 9089540

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, съгласно приложена спецификация. Поръчката включва периодични доставки на стоки предварително заявени от Възложителя и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Посочените количества са прогнозни и Въ...

24 Юни 2019

"Избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни дейности за смяна предназначение и реконструкция на част от сграда за нуждите на Филиал Шумен към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна", 2019-026

Уникален номер: 9088402

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни дейности за смяна на предназначение и реконструкция на част от сграда на "СБАЛПФЗ"-Шумен, с идентификатор 83510.661.322.8.10 в кв.580 УПИ ХХХ"ОРБК", ул. "Васил Априлов", №63 за нуждите на Филиал Шумен към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, съгласно одобрени проекти за смяна на пр...

16 Май 2019

"Доставка и монтаж на амалгамни сепаратори за Факултет „Дентална медицина" към Медицински университет – Варна“ 2019-024

Уникален номер: 9087874

​Предметът на обществената поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на 6 (шест) броя амалгамни сепаратори, през които да се филтрират отпадните води от наличните 48 дентални стола в Факултет Дентална медицина към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Канализацията на всеки от дентални столове е групирана в 6 вертикални...

25 Април 2019
Страница 1 от 6
​​