Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

"ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" – ВАРНА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

www.ophrd.government.bg


                  ​​

Обществени поръчки

За връзка:

Тел: 052/677 089

Тел: 052/677 038

Запитване:

email: academic_development@mu-varna.bg

Екип на проекта:

Ръководител: проф. Тодорка Костадинова, д.и.

                                                                             Водещ експерт:

проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н.      

Координатор:

Слава Пенова

Счетоводител: Веселина Йорданова    

Технически секретар: Мирослава Николова  

                            

​ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Основна цел: Да се създадат условия за повишаване качеството на образователните услуги в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна" чрез мотивиране на преподавателския състав за пълноценно участие в образователния процес, ориентиран към потребностите на пазара на труда, за изграждане на икономика, основана на знанието и за превръщането на университета в място на целенасочена и последователна грижа за кариерното развитие на своя най-важен ресурс.

 

Специфични цели:

 • Да се създаде, апробира, усъвършенства и институционализира съвременна „Система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна" чрез разработване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката им за обучение, ориентирано към пазара на труда и прилагането на съвременни иновационни методи и технологии във висшето образование.
 • Да се изработят и утвърдят механизми за диференцирано заплащане на труда и награждаване на преподавателите, чрез прилагането на измерими критерии от Рейтинговата система на ВУ в Република България и Закона за развитието на академичния състав в Република България.
 • Да се разработи и приложи "Програма за квалификация и развитие на професионалните компетенции на преподавателите" с цел надграждане качеството на подготовката им по методика на академичното преподаване и научно-изследователската дейност, мениджмънт на университетските структури, специализиран чужд език и ИКТ.
 • Да се предприемат конкретни мерки за мотивиране и създаване на трайна нагласа у преподавателите за непрекъснато и преднамерено учене, за постоянно актуализиране на знанията, за усъвършенстване на собствените им компетентности с цел осигуряване на качествено образование, съобразно потребностите на съвременното общество.

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

ДЕЙНОСТ 1 – Създаване на съвременна „Система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" – Варна" чрез разработване на механизми за диференцирано заплащане на труда и награждаване, съответстващи на критериите от Рейтинговата система на ВУЗ в България и Закона за развитието на академичния състав в Република България.

ДЕЙНОСТ 2 - Разработване и реализиране на единна "Програма за квалификация и развитие на професионалните компетенции на преподавателите в МУ-Варна" с цел надграждане качеството на подготовката им по методика на академичното преподаване и научно-изследователската дейност, мениджмънт на университетските структури и специализиран чужд език.

ДЕЙНОСТ 3 - Създаване на методическа рамка (инструментариум) за планиране на дейностите по повишаване квалификацията на преподавателите и предоставяне на по-качествени образователни услуги, ориентирани към пазара на труда. Прилагането на инструментариума следва да създаде трайна нагласа за постоянно актуализиране професионалните компетентности на преподавателите по време на апробирането, усъвършенстването и институционализирането на изготвената по дейност 1 съвременна „Система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" – Варна".

ДЕЙНОСТ 4 - Създаване и реализиране план за популяризиране и визуализация на проекта, включително приноса на ЕСФ и ОП „РЧР".

ДЕЙНОСТ 5 - Организиране работата по проекта и създаване условия за доброто административно и финансово управление на същия, с оглед успешната реализация на поставените цели.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Формирана работна група от 25 специалиста в областта на мениджмънта на висшето образование, управление на качеството и човешките ресурси;
 • Изготвени и утвърдени от Академичния съвет на МУ-Варна 5 SWOT-анализа на кариерното развитие на преподавателите в петте основни структурни звена на МУ-Варна;
 • Изготвени 5 портфолиа за кариерното развитие на преподавателите от петте основни структурни звена на МУ-Варна;
 • Изработени механизми за диференцирано заплащане на труда и награждаване на преподавателите;
 • Изготвен проект на „Система за кариерно израстване на преподавателите в МУ-Варна".
 • Проведена анкета за потребностите на преподавателите на МУ-Варна от специализирани обучения;
 • Изготвена и приета от АС на МУ-Варна единна "Програма за квалификация и развитие на професионалните компетенции на преподавателите в МУ-Варна"Формирана работна група от 25 специалиста в областта;
 • Проведени 12 курса във връзка с реализацията на Програмата;
 • Проведени анкета за степента на удовлетвореност и самооценка на преподавателите на МУ-Варна след участието им в курсовете по Програмата;
 • Издадени две методически ръководства за преподавателите на МУ-Варна на електронен носител CD в тираж 2х1000;
 • Апробирана, усъвършенствана и институционализирана „Система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна";
 • Утвърден отдел „Кариерно развитие и научно-изследователска дейност";
 • Проведена анкета сред студенти и работодатели. Проведена анкета за потребностите на преподавателите на МУ-Варна от специализирани обучения;
 • Проведени 2 пресконференции;
 • Изработени и поставени 2 (две) информационни табели;
 • Изготвени и разпространени 500 цветни брошури;
 • Публикувани статии в местната преса – 5 броя.;
 • Изготвени Вътрешни правила за дейността на екипа за организация и управление;
 • Изготвен детайлизиран план за действие по проекта;
 • Изготвен план за вътрешен мониторинг;
 • Изготвени междинен и окончателен доклад, придружени с финансов отчет и с искане за междинно/окончателно плащане;

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Преподаватели в МУ-Варна: 429

Целевата група отговаря пряко на критериите за включване в допустимите по конкретната схема дейности от проектното предложение, целящи повишаване качеството на образованието в отговор на динамиката и развитието на образователните изисквания на бизнеса. Към момента, основна необходимост на преподавателския състав, е въвеждането на нови технологии и методи на преподаване, които да покрият изискванията на бизнеса. Съществува необходимост от обогатяване на учебното съдържание, въвеждане на иновационни начини на обучение чрез дискусии, съвместни проекти и постоянна комуникация между студенти и преподаватели. Чрез реализирането на проекта, МУ-Варна ще отговори на изискванията на бизнеса като предостави  на своите преподаватели възможност за кариерно развитие и индиректно на своите студенти модерно образование, отговарящо и съответстващо на Европейските критерии и потребности.

Проектът се финансира от Европейски социален фонд   Министерство на

образованието, младежта  и науката

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.09

Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища"

Обща сума по проекта:

176 515,16 лева

Място на изпълнение на проекта:

Североизточен район, област Варна, Oбщина Варна, Медицински университет  "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Продължителност на проекта:

20 месеца​

Срок на изпълнение на проекта:

 04.2013 г. –12.2014 г.