Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Курсове 2019

 • План-разписанието за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването съдържа тематики на обученията по предложение на ръководителите на катедри и УС.
 • План-разписанието се утвърждава от Заместник-ректор КНС и се публикува в сайта на МУ-Варна.
 • Зая​вки​ за участие се приемат в отдел СДО при МУ-Варна, ул.М.Дринов № 55, в часовете от 13:00 ч. до 16:00 ч. всеки работен ден, по пощата или на електронна поща sdo@mu-varna.bg , ( за връзка: 052/677-016)
 • Индивидуалните обучения се организират с датата на започване минимум 1 седмица след заявяването им;
 • При одобрение, за започване на обучението се издава от Зам.-ректор КНС Учебна карта-направление с информация за обучението;
 • Одобрения кандидат следва да заплати такса по сметката на МУ-Варна - Банка „ДСК" ЕАД-клон Варна, BIC: STSABGSF и IBAN: BG24STSA93003100040700, да предостави вносна бележка и да получи Учебна карта - направление, която да предаде на ръководителя на обучението;
 • След приключване на курса ръководителят на обучението писмено информира 
  Отдел СДО за успешно преминато обучение.
 • Заместник-ректорът по КНС/Ректора на МУ-Варна издава удостоверение за преминато обучение – информация относно услугата.

Таксите за провеждане на обучения са определени с решение на Академичен съвет при МУ-Варна, за 1 учебен /работен/ ден както следва:

Т А К С И

Таксите за провеждане на обучения са определени с решение на Академичен съвет при МУ-Варна, за 1 учебен /работен/ ден както следва:
 • 10 лева - за обучение без използване на апаратура;
 •  30 лева - за обучение с използване на апаратура.

 •  3250 лева - за курс „Дентална имплантология"
 •  600 лева - за курс „Основи на денталната имплантология"
 • 400 лева - за курс „Въведение в денталната имплантология"
 •  1800 лева – за курс „Амбулаторна Орална хирургия"
 • 250 лева – за курс „Директни възстановявания в антериорната и постериорната област – теория и практика"
 • 250 лева – за курс „Индиректни възстановявания. Възстановявания на ендодонтски и лекувани зъби – теория и практика"
 •   280 лева  - за курс „Ендодонтия – теория и практика"
 • 1000 лева -  за курс „Фармацевтичен бизнес и пазарен достъп на лекарствата"
 •  60 лева – за курс „Съвременни практики при осигуряване и поддръжка на съдов достъп"
 • 60 лева – за курс „Инфузионна терапия при пациенти с онкологични заболявания"
 •  60 лева – за курс „Оценка на риска в инфузионната терапия"
 •  60 лева - за курс „Добри практики при работа с инфузионна помпа"
 •  60 лева - за курс „Роля на професионалистите по здравни грижи за подобряване на превенцията на инфекции свързани  с медицинското обслужване"
 •  60 лева - за курс „Оценяване на програми"
 • 60 лева - за курс „Разработване на въпросници за нагласа на пациенти"
 •  60 лева - за курс „Организационно поведение"
 •  900 лева - за курс/индивидуално обучение „Психотерапевтични умения“
 • 750 лева - за курс/индивидуално обучение „Психопатология“
 • 300 лева - за курс „Акупунктура – цикъл А“
 • 60 лева - индивидуално обучение  „Актуални проблеми на детско –юношеската възраст“
 •  50 лева - индивидуално обучение „Семейна и социална среда на новороденото“
 • 300 лева - индивидуално обучение „Ранна детска интервенция –електронно обучение“
 • 300 лева - индивидуално обучение „Ултразвукова и доплерова диагностика в акушерството и гинекологията“
 • 600 лева - индивидуално обучение „Здравен мениджмънт“