Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Обучения за Високоспециализирана дейност

Съобщение във връзка с извънредното положение

  • Темите на обученията по ВСД при МУ-Варна, както и таксите за провеждането им са утвърдени от АС на МУ-Варна.
  • Заявления ​за участие се приемат в отдел СДО при МУ-Варна, ул.М.Дринов № 55, в часовете от 1300 до 1600 ч. всеки работен ден, или по пощата, тел. за връзка: 052/677-016; 
  • Обученията се организират с датата на започване минимум 1 седмица след заявяването им; 
  • При одобрение се издава от Зам.ректор КНС Учебна карта-направление с информация за обучението; 
  • Одобреният кандидат следва да заплати частта от сумата по сметката на МУ-Варна - Банка „ДСК" ЕАД-клон Варна, BIC: STSABGSF и IBAN: BG24STSA93003100040700, да предостави вносната бележка и да получи Учебна карта-направление, която да предаде на ръководителя на обучението; 
  • След провеждане на пълния срок на обучението, ръководителя на обучението изпраща доклад до Отдел СДО за успешно преминато обучение, в който определя дата за явяване на изпит.
  • Отдел СДО изпраща до председателя на изпитната комисия документите на кандидата и изпитен протокол
  • След изпита, председателя на комисията връща документите на кандидата и протокола с резултата от изпита. 
  • При успешно преминато обучение, издържан изпит и заплатени такси, Ректорът издава Свидетелство за професионална квалификация по ВСД - информация относно услугата.
  • При получаване на Свидетелството, се заплаща такса в размер на 30 лева.