Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Конкурс за неклинични специалности

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

„Проф. д-р Параскев Стоянов"

 

на основание Заповед № Р-106-86/04.05.2018г. на Ректора на Медицински университет - Варна и чл.18, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

 

О Б Я В Я В А

Конкурс за местата за специализанти по неклинични специалности, съгласно приложение 1 към чл.1, ал.2 от Наредба № 1/2015г., с база за обучение Медицински университет-Варна, както следва:

специалностиза лица с професионална квалификацияместа
1Епидемиология на инфекциозните болестилекар1
2Социална медицина и здравен мениджмънтлекар1
3Токсикологиялекар3
4Трудова медициналекар1
5Фармакологиялекар1
6Болнична фармациямагистър-фармацевт2
7Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практикамагистър-фармацевт2
8Токсикология и токсикологичен анализмагистър-фармацевт3
9Фармакология и фармакотерапиямагистър-фармацевт1
10Обществено здравеопазване (за медицински сестри, акушерки, инспектори по обществено здраве и фелдшери)

от професионално направление Здравни грижи

 

1
11Биохимия (за биохимици, биолози, молекулярни биолози, химици, генетици и биотехнолози)с висше немедицинско образование1
12Медицинска информатика и здравен мениджмънтс висше немедицинско образование
2
13Токсикология (за химици, биохимици, биолози, молекулярни биолози, биотехнолози и еколози)с висше немедицинско образование2
14Физиология (за лекари, лекари по дентална медицина)с висше медицинско и немедицинско образование1
общо ​ ​22


Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Копие на диплома за висше образование;
 3. Копие на документ за самоличност;
 4. Препис-извлечение от трудовата книжка или служебна бележка за работа по граждански договор или по втори трудов договор, издадени от базата за обучение (само когато лицето работи в базата за обучение за която кандидатства);
 5. Съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г., когато дипломата е издадена от друга държава;
 6. Документ за платена такса за участие в конкурса;
 7. Пощенски плик (без пощенски марки, с попълнен адрес за кореспонденция).
   

Таксата за участие в конкурсите за специализация е в размер на 55 лв. Документите се подават всеки работен ден в срок от 14.05.2018г. до 18.05.2018г. в отдел СДО на МУ-Варна, гр. Варна, ул."Марин Дринов" 55, ет.2, ст.206 от 1000 до 1200 часа и от 1400 до 1600 часа.

Таксата се внася по банков път, по сметка на МУ-Варна, след представяне на необходимите документите в отдел СДО.

Фактури за внесени такси се издават при изрично поискване от страна на вносителя на таксата в петдневен срок от извършване на плащането.

При отказ от участие в конкурса, внесената такса не се възстановява.
СРОКОВЕ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТВАНЕТО и КЛАСИРАНЕТО


Кандидатстване:                от 14.05.2018г. до 18.05.2018г. вкл.

Класиране:                          до 18.06.2018г.


Конкурс за местата за специализанти по неклинични специалности

КАНДИДАТСТВАНЕ:         

 • Допускат се само лица с диплома за завършено висше образование със съответна професионална квалификация.  В копието на дипломата всички реквизити трябва да са четими, включително и уникалния №. Копието на дипломата се заверява лично с текста: „Вярно с оригинала" и се вписва име, фамилия, дата и подпис.
 • Документът за самоличност (лична карта или друг съответен документ за гражданите на трети държави) следва да е с валиден срок. Копието се прави на място.
 • В случай, че дипломата за завършено висше образование е издадена от чужбина, следва да се представят дипломата и приложението с оценките, придружено от информация за минималната и максималната положителна оценка, заверени и легализирани по съответния ред, придружени от превод на български език. За придобита професионална квалификация по медицинска професия в чужбина, се представя удостоверение от МЗ за признаване на професионалната квалификация. За придобита професионална квалификация по немедицинска професия в чужбина, се представя удостоверение от МОН за признаване на висшето образование по реда на Закона за висшето образование.
 1. В случай, че лицето работи в базата за която кандидатства, се представя:
 • Препис-извлечение от трудовата книжка (когато работи по трудов договор) или служебна бележка (когато работи по граждански договор или по втори трудов договор), със следните реквизити: име на лечебното заведение от което се издава документа; име на служителя по трудов договор, който е кандидат в конкурса; № на трудовата книжка, от която се прави извлечението; длъжността която заема; начална дата на постъпване; текст „продължава да работи"; имена и подпис на представляващия лечебното заведение; печат на лечебното заведение и изходящ номер с дата на издаване в периода на кандидатстването;
 • Служебна бележка (когато работи по граждански договор) със следните реквизити: име на лечебното заведение от което се издава документа; име на лицето работещо по граждански договор, който е кандидат в конкурса; текст „Настоящото се издава в уверение на това, че лицето ……. работи по граждански договор в ……….. и продължава да работи към днешна дата."; имена и подпис на представляващия лечебното заведение; печат на лечебното заведение и изходящ номер с дата на издаване в периода на кандидатстването;

 

КЛАСИРАНЕ:                      

 • Първо се класират работещите в Медицински университет-Варна. Кандидатите в съответната специалност се класират в низходящ ред, по бал, образуван като сбор от:
 1. средния успех от курса на обучение за придобиване на висше образование (семестриални изпити) и
 2. средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование или оценката от защитата на дипломната работа от дипломата за висше образование (където е приложимо).
 • На незаетите места след класирането на работещите, се класират останалите кандидати. Кандидатите в съответната специалност се класират в низходящ ред, по бал, образуван като сбор от:
 1. средния успех от курса на обучение за придобиване на висше образование (семестриални изпити) и
 2.  средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование или оценката от защитата на дипломната работа от дипломата за висше образование (където е приложимо).

   
  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:            
 • Обявяване на класиране:       

Класирането се обявява в интернет страницата на Медицински университет-Варна (в тази секция: СДО »Конкурси) и на информационните табла в отдел СДО. При обявяване на класирането ще бъде публикувана и следната информация: „Класираните кандидати е необходимо да представят в отдел СДО на МУ-Варна в срок до …………….г. актуална снимка – 1бр., цветна, във формат за лична карта (размер 3,5/4,5 см.), като на гърба на снимката се изписват име и специалност.

Заповедите за регистриране на специализантите ще бъдат изпратени по ………………….. .

Начална дата на обучение ………………………..."

 • Започване на обучение:

        Обучението започва от датата вписана в заповедта за провеждане на обучението.

 • Книжки за специализация:

Книжките за специализация се изготвят и получават след като в отдел „СДО" се получат от МЗ номерата, под които са записани специализантите в регистъра на МЗ.

 • Такси:

       За теоретичното и практическото обучение специализантът заплаща такса.

Такса за 1 месец

определена от

Вид обучениеЗа специалностиЗа българиЗа чужденци
МУ-Варна

теоретично

 

Неклинични

50 % от МРЗ

(255 лв. към 01.01.2018г.)

420 евро
МУ-Варна практическоНеклинични

50 % от МРЗ

(255 лв. към 01.01.2018г.)

420 евро

 

Таксата за теоретично и практическо обучение се дължи само за обучението предвидено в учебната програма за специализация.

Таксата се заплаща след 31 декември на годината на регистрирането.

Такси за практическо обучение (изминали години) виж тук.

      За повече информация относно учебните програми посетете следния линк:
      http://www.mu-varna.bg/BG/sdo/Pages/Програми-за-специализация.aspx