Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Почетен знак със синя лента


Наградата е учредена с решение на Академичния съвет (АС)  на Медицинския университет – Варна (МУ- Варна) с Протокл № 56, т.6 от 2003г.

 
ЦЕЛ

Наградата "Почетен знак със синя лента" в сферата на науката и висшето образование има за цел да удостои с публично признание преподаватели, учени /научно - изследователски колективи/ за техния висок професионализъм и доказан принос в създаването, организирането и осъществяването на учебната, научно изследователска и лечебна  дейност. Да стимулира развитието и постиженията на науката и висшето образование.
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 

"Почетният знак със синя лента" в сферата на науката и висшето образование се присъжда всяка година по повод 24-и май - "Ден на българската просвета и култура и на славянската писменност".
Наградата се присъжда на преподаватели, учени, научни колективи за постижения в научната, преподавателската и лечебната дейност в минали и настоящи години.
Наградата се присъжда за заслуги за развитие и утвърждаване на фундаменталните науки във висшето образование:
         - предклиниката;
         - клиниката;
         - здравният мениджмънт;
         - общественото здравеопазване;
         - издигане на академичния авторитет на МУ-Варна.

Наградата се  присъжда с решение на АС по мотивирано решение на Катедрените съвети, Факултетните съвети, Деканите или Ректора на МУ-Варна.
Организацията по връчване на наградата се осъществява от Ректората .
Наградата се връчва лично от Ректора на тържествена церомония в навечерието на 24-и май.
Имената на наградените се вписват в Почетната книга на МУ-Варна.
Наградата включва диплом и медольон със синя лента.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ


В срок до 10-и април в писмен вид се правят аргументирани предложения за награждаване, които включват:
         - мотивация на предложението, като се посочва задължително научната област за която се кандидатства, съгласно т. 2.3;
         -  биографична справка за кандидата;
         -  кратко описание на разработката или дейността.

Предложенията могат да бъдат подкрепени със становища, препоръки, независими оценки, награди, отличия и др.
Предложенията могат да се правят от катедрите, Факултетните съвети, Деканите, Ректора и се утвърждават от Академичния съвет.
В срок до 30.04. се изготвят предложенията, които включват до 3 номинации във всяка област за която има постъпили кандидатури.
Предложенията   се  ги гласуват тайно с обикновенно мнозинство от Академичния съвет.