Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

СРОКОВЕ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТВАНЕТО и КЛАСИРАНЕТО

 

Кандидатстване:         от 03.01.2018г. до 09.01.2018г. вкл.

Класиране:                   до 09.02.2018г.

 

 

Конкурс за местата за специализанти по специалност „Обща медицина" и по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина"

 

КАНДИДАТСТВАНЕ:         

·         Допускат се само лица с диплома за завършено висше образование с професионална квалификация „лекар" за специалност „Обща медицина" и „лекар по дентална медицина" за денталните специалности.

·         Документът за самоличност (лична карта или друг съответен документ за гражданите на трети държави) следва да е с валиден срок.

·         В случай, че дипломата за завършено висше образование е издадена от чужбина, следва да се представят дипломата и приложението с оценките, придружено от информация за минималната и максималната положителна оценка, заверени и легализирани по съответния ред, придружени от превод на български език. За придобита професионална квалификация по медицинска професия в чужбина, се представя удостоверение от МЗ за признаване на професионалната квалификация „лекар", съответно „лекар  по дентална медицина".

·         В случай, че лицето работи в базата за която кандидатства, се представя:

·         Препис-извлечение от трудовата книжка (когато работи по трудов договор) или служебна бележка (когато работи по граждански договор или по втори трудов договор), със следните реквизити: име на лечебното заведение от което се издава документа; име на служителя по трудов договор, който е кандидат в конкурса; № на трудовата книжка, от която се прави извлечението; длъжността която заема; начална дата на постъпване; текст „продължава да работи"; имена и подпис на представляващия лечебното заведение; печат на лечебното заведение и изходящ номер с дата на издаване в периода на кандидатстването;

·         Служебна бележка (когато работи по граждански договор) със следните реквизити: име на лечебното заведение от което се издава документа; име на лицето работещо по граждански договор, който е кандидат в конкурса; текст „Настоящото се издава в уверение на това, че лицето ……. работи по граждански договор в ……….. и продължава да работи към днешна дата."; имена и подпис на представляващия лечебното заведение; печат на лечебното заведение и изходящ номер с дата на издаване в периода на кандидатстването;

 

КЛАСИРАНЕ:                      

·         Първи етап: Класират се работещите в базите за обучение с трудов договор, които кандидатстват за базата в която работят. Кандидатите се класират в низходящ ред, по бал, образуван като сбор от:

1.     средния успех от курса на обучение за придобиване на висше образование (семестриални изпити) и

2.     средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.

·         Втори етап: Класират се работещите в базите за обучение с граждански договор, които кандидатстват за базата в която работят. Кандидатите се класират в низходящ ред, по бал, образуван съгласно описанието в първия етап.

·         Трети етап: На незаетите места след класирането на работещите, се класират останалите кандидати. Към останалите кандидати се прибавят и кандидати работещи в базите за обучение, които не са се класирали на първи и втори етап. Кандидатите се класират в низходящ ред, по бал и съобразно посочените желания за база за обучение. Балът се образува съгласно описанието в първия етап.

 
Конкурс за местата за специализанти по неклинични специалности
 

КАНДИДАТСТВАНЕ:         

·   Допускат се само лица с диплома за завършено висше образование със съответна професионална квалификация. 

·   Документът за самоличност (лична карта или друг съответен документ за гражданите на трети държави) следва да е с валиден срок.

·  В случай, че дипломата за завършено висше образование е издадена от чужбина, следва да се представят дипломата и приложението с оценките, придружено от информация за минималната и максималната положителна оценка, заверени и легализирани по съответния ред, придружени от превод на български език. За придобита професионална квалификация по медицинска професия в чужбина, се представя удостоверение от МЗ за признаване на професионалната квалификация. За придобита професионална квалификация по немедицинска професия в чужбина, се представя удостоверение от МОН за признаване на висшето образование по реда на Закона за висшето образование.

·         В случай, че лицето работи в базата за която кандидатства, се представя:

·         Препис-извлечение от трудовата книжка (когато работи по трудов договор) или служебна бележка (когато работи по граждански договор или по втори трудов договор), със следните реквизити: име на лечебното заведение от което се издава документа; име на служителя по трудов договор, който е кандидат в конкурса; № на трудовата книжка, от която се прави извлечението; длъжността която заема; начална дата на постъпване; текст „продължава да работи"; имена и подпис на представляващия лечебното заведение; печат на лечебното заведение и изходящ номер с дата на издаване в периода на кандидатстването;

·         Служебна бележка (когато работи по граждански договор) със следните реквизити: име на лечебното заведение от което се издава документа; име на лицето работещо по граждански договор, който е кандидат в конкурса; текст „Настоящото се издава в уверение на това, че лицето ……. работи по граждански договор в ……….. и продължава да работи към днешна дата."; имена и подпис на представляващия лечебното заведение; печат на лечебното заведение и изходящ номер с дата на издаване в периода на кандидатстването;

 

КЛАСИРАНЕ:                      

·         Първо се класират работещите в Медицински университет-Варна. Кандидатите в съответната специалност се класират в низходящ ред, по бал, образуван като сбор от:

1.     средния успех от курса на обучение за придобиване на висше образование (семестриални изпити) и

2.     средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование или оценката от защитата на дипломната работа от дипломата за висше образование (където е приложимо).

·         На незаетите места след класирането на работещите, се класират останалите кандидати. Кандидатите в съответната специалност се класират в низходящ ред, по бал, образуван като сбор от:

1.     средния успех от курса на обучение за придобиване на висше образование (семестриални изпити) и

2.      средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование или оценката от защитата на дипломната работа от дипломата за висше образование (където е приложимо).

 

За специализанти по неклинични специалности, специализанти по Обща медицина и за специализанти лекари по дентална медицина

ЗАПОЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ:      

Обучението започва от датата вписана в заповедта за провеждане на обучението. 

 


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:      

Книжките за специализация се изготвят и получават след като в отдел „СДО" се получат от МЗ номерата, под които са записани специализантите в регистъра на МЗ.

 

За теоретичното и практическото обучение специализантът заплаща такса.

Такса за 1 месец

определена от

Вид обучениеЗа специалностиЗа българиЗа чужденци
МУ-Варна

теоретично

 

всички

(неклинични; дентални;

обща медицина; клинични)

50 % от МРЗ

(255 лв. към 01.01.2018г.)

420 евро
МУ-Варнапрактическо

Неклинични;

Дентални (с база МДЦ при МУ-Варна)

50 % от МРЗ

(255 лв. към 01.01.2018г.)

420 евро
Лечебни заведенияпрактическо

Дентални;

Обща медицина

**

* информация от конкретната акредитирана база – лечебно заведение

 

      Таксата за теоретично и практическо обучение се дължи само за обучението предвидено в учебната програма за специализация.

 

      За повече информация относно учебните програми посетете следния линк:
      http://www.mu-varna.bg/BG/sdo/Pages/Програми-за-специализация.aspx