Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

Проект по фонд „Наука

Изследване на ефектите на биологично активни вещества от растителен произход върху животински модел  на възпалителни чревни заболявания

Ръководител на проекта:  Доц. д-р Стефка Вълчева-Кузманова, д.м.н.

Болестта на Crohn е хронично възпалително заболяване на червата. Тъканното увреждане до голяма степен се дължи на нарушената имунна система и на реактивни кислородни видове, които се произвеждат и освобождават от имунните клетки. Утвърдена лечебна стратегия е намаляване на оксидативния стрес, контролиране на експресията на про-инфламаторни медиатори и неутрализиране на тяхната функция.

Анетолът  и еугенолът са биологично активни вещества, които се съдържат в листата, цветовете и плодовете на много медицински растения, някои от които са постоянна част от човешката диета като подправки: копър, анасон, карамфил, босилек, розмарин, риган, мащерка и др.

Целта е да се изследват при плъхове ефектите на анетол и еугенол в модел на болест на Crohn чрез проследяване на биохимични показатели на възпалението и оксидативния стрес, както и чрез хистопатологично изследване на червата.

Моделът на 2,4,6-тринитробензенсулфонова киселина (TNBS)-индуцирано възпаление на колона много наподобява клиничните и морфологични белези на болестта на Crohn и се използва за изследване на патогенезата на това заболяване, както и за проучване на нови терапии. TNBS-индуцираният експериментален колит се предизвиква по метода на Morris et al. (1989). След индукцията на колита всяко от експерименталните вещества (анетол и еугенол) се прилага самостоятелно ежедневно перорално в три различни дози. След приключване на експерименталния период тежестта на възпалението се определя макроскопски и хистопатологично. Биохимични изследвания се правят в серум и хомогенат от колон. Като маркер за липидната пероксидация се определят вещества, реагиращи с тиобарбитуровата киселина. В хомогенат от колон се  определят про-инфламаторни цитокини (TNF-α и IL-6) и антиинфламаторния цитокин IL-10 чрез ELISA китове.  

Експериментите се извършват на базата на разрешително за използване на животни в опити, издадено от Българска агенцията по безопасност на храните, като всички процедури, свързани с отглеждането и третирането на опитните животни, са в съответствие с международните  норми, които са възприети в България (EEC Council Directive 86/609).

За пръв път в световната изследователска работа ще бъдат направени проучвания на ефектите на анетол и еугенол в модел на чревни възпалителни заболявания, като се провежда хистопатологично изследване и се проследяват показатели за оксидативния стрес и възпалението.

Публикации:

Маринов В, Георгиева А, Ефтимов М, Желязкова-Савова М, Вълчева-Кузманова С (2014) Модели на възпaлителни чревни заболявания в експерименталната фармакология. Наука фармакология 2: 42-46.